Innhold

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

Personer som:

  • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Henvisning til tjenesten skjer via fastlege eller annen offentlig instans.

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 902 27 169

Avdelinger

Oppigarden tlf: 905 46 782
Skigarden tlf: 905 71 578
Midtgarden tlf: 905 44 323
Grønn avdeling tlf: 902 21 362

Pris

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statforvalteren.

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Familieteamet på helsestasjonen er et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom mellom 0-18 år i Gjerdrum kommune. Familieteamet skal drive forebyggende psykisk helsearbeid, med fokus på hva barnet eller ungdommen trenger av støtte i sin utvikling.

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til tristhet/nedstemthet, sorg, sinne, engstelse/angstproblematikk, uro, mistrivsel. Videre kan det være problemer i forhold til venner eller familie, foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen, reaksjoner på livsbelastninger og barn som er pårørende i familier med fysisk/psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Vi tilbyr familiesamtaler, individuelle samtaler, veiledning og gruppetilbud.
Ta kontakt med helsestasjonen dersom dere ser behov for hjelp fra familieteamet.

Tlf. nr. 66 10 63 10 / 406 47 744 / 404 65 415

Helsenorge.no - barn og unges psykiske helse

 

Kontaktinformasjon

Telefon:  66 10 63 10 (mandag - onsdag) kl 08:00 - 14:30. Stengt fra kl 11:30 -12.00 (lunsj)

Torsdag og fredag: rettes henvendelser til kommunes sentralbord på tlf. 66 10 60 00. 

Besøksadresse: Gjerdrum bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Kontaktinfo til barnefysio er via Helsestasjonen.

Fysio for voksne og ergoterapi skal henvendelser til Mottak og utredning på tlf.: 66106117.

 

Åpningstider

Helsestasjon 0-5 år: mandag-fredag kl.08.00-15.00 (timeavtaler)

Helsestasjon ungdom: mandag kl.15.00-17.00 (drop-in)

Relevante nettsteder

Selvhjelp

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 21.01.2021 10:50