Innhold

Omsorgsbolig

Boligen er tilpasset for bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen skal være ditt eget hjem. Du betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

Leietakere i kommunale utleieboliger plikter å søke om opptak av personer i husstanden dersom dette er aktuelt.Vedkommende kan ikke flytte inn før leietaker har søkt om opptak av person og fått godkjenning fra Etat for boligforvaltning. Opptak av nærstående personer i husstanden, gjelder vanligvis ektefelle, samboer eller barn. Dette godkjennes som regel, men kan nektes dersom boligens utforming eller formål tilsier det jfr. Husleielovens § 11-1.  

Hvem kan få omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en bolig for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker.

Hvordan søker jeg omsorgsbolig?

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp, kan kommunen fortelle hva søknaden bør inneholde og hjelpe deg med å søke. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Søknadsskjema omsorgsbolig

Søknadsskjema for opptak av nye husstandsmedlemmer

Forskrift for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Gjerdrum kommune

Pris

Du må betale husleie til kommunen. Leieprisen avhenger av boligens standard og størrelse. Hvis du får problemer med å betale husleien, kan du søke om bostøtte etter vanlige regler.

Omsorgsbolig - pris

Gjerdrum kommune vedtok i 2012 at det skulle innføres gjengs leie fra 2013. Priser på omsorgsbolig vil derfor varierer til enhver tid med bakgrunn i forskjellige faktorer, samt indeksregulering.

Depositum: 2 mnd. husleie.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen en måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 60 00

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til kommunal klagenemd eller Statsforvalteren.

Nyttige nettsteder

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 08:49:37
Sist endret: 27.10.2020 15:10