Innhold

Fastlege

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Hvem har rett til fastlege?

 • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
 • Asylsøkere som har D-nummer
 • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer

Du må være bosatt i Norge.

Hvordan velger jeg fastlege?

Du velger fastlege ved enten å:

Hvordan bytter jeg fastlege?

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet.

Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen. Du kan velge å bytte til en av disse eller beholde fastlegen du allerede har.

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Legejournalen din vil ikke automatisk bli overført til den nye fastlegen. Du må selv kontakte din tidligere fastlege for å få journalen overført. Den tidligere fastlegen din kan ta betalt for slik overføring.

Pris

Du betaler en egenandel når du besøker fastlegen. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Du får automatisk tilsendt et frikort når du har betalt egenandeler for mer enn beløpsgrensen som fastsettes årlig av Stortinget. Når du viser fram frikortet, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over egenandeler for helsetjenester

Mer informasjon om frikort for helsetjenester finner du hos helsenorge.no

Klage

Er du misfornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass. Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen. Er du misfornøyd med fastlegens arbeid, kan du klage til Fylkesmannen.  

Aktuelle lover

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege

Forskrift om stønad til dekning av legeutgifter

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Folketrygdloven

 

 

Legevakt

Om legevakt

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du 116 117, du vil da bli koblet til nærmeste legevakt. Ved livstruende situasjoner ringer du 113.

De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din.

Når kan legevakten hjelpe meg?

Legevakten kan hjelpe når du

 • trenger øyeblikkelig hjelp.

Fastlegen kan hjelpe når du:

 • trenger raskt hjelp i fastlegens åpningstid.
 • fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.
Når bør jeg ringe 113?

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og ved disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • akutt språkforstyrrelse: plutselig oppstått utydelig tale/finner ikke ord
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • brystsmerter i mer enn fem minutter. Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
Hvem kan få hjelp på legevakten?
 • personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp
 • er på reise i kommunen og trenger medisinsk hjelp

Du trenger ikke henvisning for å få behandling ved legevakten. Før du tar kontakt med legevakten, bør du ha vurdert om fastlegen kan hjelpe deg i stedet.

Hva bør jeg ha med på legevakten?

Når du kommer til legevakten er det en fordel om du har med:

 • oversikt over faste medisiner som du bruker
 • frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus el.)
 • legitimasjon
Pris

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten, med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Du betaler egenandelen og ev. medisiner, bandasjer, gips og annet materiell i legevaktens resepsjon når du er ferdig med behandlingen.

Oversikt over egenandeler for helsetjenester

Mer om frikort for helsetjenester

Helsehjelp til utenlandske statsborgere

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til legevakten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakten, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Relevante nettsteder

Fastlege

Legevakt

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Pasient- og brukerrettighetsloven

Akuttmedisinforskriften

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold  

 

Kontaktimformasjon Jessheim interkommunale legevakt

Besøksadresse: Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim

Direkte telefon: 116 117

Miljørettet helsevern

Alle kommuner skal arbeide for et sunt og godt miljø. Kommunene skal ha oversikt over alle miljøfaktorer, dvs. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innflytelse på helsen. Dette omtales i dagligtalen som miljørettet helsevern og er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeid som kommunene driver. Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven med underliggende forskrifter.

Miljørettet helsevern - interkommunal enhet

Kommuneoverlegen i Nannestad er daglig leder av den interkommunale enheten.
Virksomenheten er primært opprettet for å følge opp kommunenes oppgaver i henhold til Folkehelselovens kapittel 3 med underliggende forskrifter. Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. Virksomheten er for tiden fysisk lokalisert til Nannestad som også er vertskommune. For tiden er stillingshjemler for to rådgivere i 100 % stilling.

Ansvaret for å sikre at forhold ikke er helseskadelig ligger både hos offentlige etater, private virksomheter og hos publikum. Den kommunale helsetjenesten har et særlig ansvar for dette arbeidet.

Noen virksomheter, i første rekke skoler og barnehager, skal være godkjent av kommunen i henhold til regelverk om miljørettet helsevern. I tillegg er kommunen i henhold til lovverket pålagt å føre tilsyn med en rekke forskjellige virksomheter. Et viktig element i tilsynet er rådgiving innen fagfeltet overfor virksomhetene. Disse oppgavene faller naturlig inn under miljørettet helseverns ansvarsområde.

Miljørettet helsevern skal bidra til at helsehensyn ivaretas i samfunnsplanleggingen. Miljørettet helsevern skal samarbeide med alle sektorer i samfunnet, og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak. Kommunens helsetjeneste kan i særlige tilfeller gi pålegg om utbedring av helseskadelige forhold, og i verste fall ilegge tiltakshaver tvangsmulkt om forholdet ikke utbedres.

Den kommunale helsetjenesten er avhengig av å få melding fra publikum om helsefarlige forhold som finnes i miljøet. Dermed kan miljørettet helsevern medvirke til at dette blir tatt hensyn til i kommunale planer og lignende.


Publisert: 22.09.2016 13:22:58
Sist endret: 15.11.2016 15:13