Innhold

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke kommunen om et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

Denne logoen finner du på steder der de godtar ledsagerbevis:

Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

Ledsagerbevis kan være aktuelt for
  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
  • allergier

Nedre aldersgrense for å søke er normalt åtte år.

Ledsagerbevis er gratis. Når du bruker ledsagerbeviset, kommer ledsageren din inn gratis eller til lavere pris på de stedene som godtar ledsagerbevis. Selv må du betale gjeldende billettpris.

Hvordan søke

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager. Få også med om du har behov for hjelpemidler som f.eks. rullestol. Du må legge ved et passbilde av deg selv. Du bør også legge ved en uttalelse fra legen din eller noen i helsevesenet som kjenner behovet ditt. Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Tjenesten er ikke lovpålagt, og ordningen er ikke innført i alle kommuner. 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.


Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til kommunens særskilte klagenemnd.

Søknadsskjema

Ledsagerbevis - søknads

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17


Publisert: 08.02.2017 19:38:01
Sist endret: 12.10.2020 14:25