Innhold

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Ordningen skal være et virkemiddel for økt deltagelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, kan ha med ledsager,

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha varighet av minst 2 år.

Ledsagerbevis utstedes av kommunen, men er gyldig over hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset er et personlig kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

Ledsagerbevis kan være aktuelt for personer med

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
  • allergier

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For yngre barn må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret satt i formålsbestemmelsen for ordningen. Ledsagerbevis er gratis. Når du bruker ledsagerbeviset, kommer ledsageren din inn gratis eller til lavere pris på de stedene som godtar ledsagerbevis. Selv må du betale gjeldende billettpris.

Hvordan søke

Elektronisk søknadskjema Helse og omsorgstjenester.

I søknaden skal du beskrive hvorfor du er i behov av ledsager.

Du må legge ved:

  • Passbilde av deg selv.
  • Legeerklæring fra lege, spesialisthelsetjeneste, eller offentlig godkjent helseinstitusjon.
  • Kommunen kan be om å hente ytterligere informasjon fra andre instanser f.eks fysioterapeut, psykiatrihelsetjenesten o.s.v.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Tjenesten er ikke lovpålagt, og ordningen er ikke innført i alle steder. 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til Mottak og Utredning. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til kommunens særskilte klagenemnd.

Søknadsskjema

Søk om ledsagerbevis

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17


Publisert: 08.02.2017 19:38:01
Sist endret: 13.03.2023 08:56