Innhold

Trenger du eller noen du kjenner helsehjelp etter skredet?

Ta kontakt med din fastlege eller med psykososialt ressurssenter i Gjerdrum kommune via hjelpetelefonen på telefon 481 11 436 (åpningstid mandag–fredag, kl 10.00–15.30).

Utvidet åpningtid 2.2.-9.2.2022: hjelpetelefonen er åpen hver dag kl. 10.00-22.00.

Er behovet akutt, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.

Bakgrunn for psykososialt ressurssenter

Anbefalinger fra nasjonalt og regionalt kunnskapssenter

Etter leirskredet 30.12.2020 jobbet Gjerdrum kommune tett med nasjonale og regionale kompetansemiljøer for å finne en god måte å ivareta den psykiske helsen til berørte innbyggere på. Helsedirektoratet ga Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i oppdrag å bistå Gjerdrum kommune i dette.

NKVTS anbefalte å opprette et ressurssenter for proaktiv kartlegging og lavterskel behandling av enkeltpersoner og familier med traumereaksjoner/-symptomer. Erfaring tilsier at de aller fleste vil klare seg godt med sosial støtte, mens andre vil trenge hjelp til å bearbeide sine opplevelser og reaksjoner.

Hvorfor?

Etter en naturkatastrofe som leirskredet som rammet innbyggere i Gjerdrum, er det av betydning å få gitt tilpasset helsehjelp og psykososial støtte så tidlig som mulig, til de som har behov for det. Mange i kommunen ble sterkt berørte, både direkte og indirekte, og derfor ble en oppsøkende kartlegging startet opp.

Hvis man etter traumatiske opplevelser kjenner på plager som ikke går over av seg selv, er det lurt å oppsøke hjelp. Særlig dersom disse plagene gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. 

Det er ikke uvanlig at rammede ikke tar kontakt selv, enten fordi de tenker andre trenger hjelpen mer enn dem, at de ikke vil være en byrde, eller at de ikke forstår at vanskene de opplever kan utvikle seg, eller at utfordringer kommer etter hvert. Det ble derfor anbefalt at helsepersonell ved ressurssenteret aktivt skulle kontakte evakuerte innbyggere, for å tilby tilpasset oppfølging for å forebygge vansker over tid.

Ressurssenteret vil også kartlegge og tilby tilpasset oppfølging til innbyggere som selv tar kontakt for hjelp via hjelpetelefonen, eller som blir henvist fra andre tjenester.

Om kartleggingen

Informasjon om kartlegging voksne

Ressurssenteret i Gjerdrum kommune er opprettet for å hjelpe kommunens innbyggere med psykososiale behov etter skredet. Ansatte i ressurssenteret ringer til innbyggere som ble evakuert, de som mistet boligene sine i leirskredet og frivillige som hjalp til i en tidlig fase, totalt ca. 1 600 personer.

Oppringningene startet 8. mars 2021, med de som geografisk sett var tettest på skredet. Det er mange som skal kontaktes, så å oppnå kontakt med alle vil dessverre ta tid. Med kartleggingen ønsker kommunen å fange opp behov for oppfølging og helsehjelp.

Det benyttes to ulike skjemaer for å kartlegge hjelpebehov og traumer - ett for voksne og ett for barn. Skjemaene er utviklet i samråd med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress https://www.nkvts.no/

Kartleggingen av barn utføres på barnets premisser og til barnets beste, og foresatte må samtykke før kartlegging.  

Alle henvendelser og oppfølging av kartleggingene gjøres av kvalifisert personell med taushetsplikt.

Kartleggingen er inndelt i to deler:

 Del I: Gjennomføres på telefon og skal kartlegge om innbyggeren har hjelpebehov som følge av leirskredet. Det er mulig å takke nei til kartlegging om man ønsker det.

 Del II: Denne delen skal i utgangspunktet gjennomføres gjennom fysiske samtaler og gjennomføres dersom det avdekkes hjelpebehov i trinn 1. Dersom denne kartleggingen avdekker et behov tilbys lavterskel behandling.

Personvern

Utfylling av skjemaene, med senere lagring og behandling av opplysninger, behandles i henhold til GDPR. Klikk her for å se  personvernerklæring for undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe hjelpetelefonen på nummer 481 11 436. Åpningstiden er mandag–fredag: 10.00–15.30.

Informasjon om kartlegging av barn og unge

Gjerdrum kommunes mål er «Livskvalitet for alle». Med dette har kommunen ansvar for at barn og unge skal få best mulig oppvekst og levekår. Barn og unge skal oppleve tilhørighet og trygghet i familien, i barnehagen og på skolen, og blant venner og i nærmiljøet.

For at vi skal være sikre på at alle som bor i Gjerdrum kommune får den hjelpen de trenger etter leirskredet må barn og unge også høres. Derfor ønsker vi å stille alle de som var evakuerte i kommunen spørsmål fra et spørreskjema tilpasset alder. Svarene på spørsmålene vil vise oss hvem som trenger hjelp, og hva slags type hjelp som vil være nyttig. 

For at barn og unge under 15 år skal kunne stilles spørsmål må foresatte samtykke til dette. Samtykke betyr at de voksne som er ansvarlig for deg må godkjenne at spørsmål stilles til deg. 

Som barn eller ungdom i Gjerdrum skal du få beskjed om når, hvordan og hvem som vil stille deg spørsmål etter leirskredet, slik at vi kan tilby deg støtte og hjelp hvis du trenger det. Dette får du informasjon om etter at de voksne som er ansvarlige for deg har sagt at de synes det er greit at du stilles spørsmål fra spørreskjemaet som er likt for alle barn og unge. 

Har du spørsmål om dette snakk med foreldrene dine, kontaktlærer, helsesykepleier eller en annen voksen du synes det er greit å snakke med. Du kan også ringe hjelpetelefonen på telefon 481 11 436 hvis du har spørsmål om dette. 

Normale reaksjoner på unormale hendelser - når bør man søke hjelp

De fleste mennesker vil ha sterke reaksjoner under en livstruende hendelse og i den umiddelbare tiden etterpå. Det er vanlig at mange føler seg oppjagede og redde. Det er ikke uvanlig at man er mer var og skvetter lettere, sliter med å sove og konsentrere seg. Det er også vanlig å ha bilder eller sansefornemmelser som er knyttet til traumehendelsen, både på dagtid og i drømmer. For noen kan disse bildene være så sterke at det oppleves som om den traumatiske hendelsen skjer igjen, såkalte” flashbacks”.  Noen kan også få en følelse av forvirring, få utfordringer med hukommelsen, eller de føler seg numne og fjerne. Det er også ganske vanlig å føle seg skamfull eller skyldig for det man har opplevd.

Etter en enkeltstående traumatisk hendelse som leirskredet som rammet kommunens innbyggere, vil disse reaksjonene for de fleste avta etter noe tid. For en del vil imidlertid plagene vedvare eller komme tilbake, og det er da viktig å få hjelp til å bearbeide disse traumatiske opplevelsene.  Kommunens ressurssenter har fokus på å gi god hjelp til kommunens innbyggere med behov for støtte og helsehjelp.

Lenker til RVTS og NKVTS

https://www.rvtsost.no/aktuelt/bistand-ved-leirskredet-i-gjerdrum

https://www.nkvts.no/aktuelt/snakk-med-barn-og-ungdom-om-det-de-frykter/

Hvem møter du på ressurssenteret?

Hanne Bjørkvold Lilleåsen

virksomhetsleder

Helle Brochmann

psykolog

Ingvar Lona

kognitiv terapeut

Kim Høilund Byenstuen 

kognitiv terapeut

Magne Rygg

familieterapeut

Maria Vestberg 

kognitiv terapeut

Mona C. Nielsen

psykologspesialist

Robert Palmer

kognitiv terapeut

Silje Haukeland

psykolog

Yuliya Haugland

kognitiv terapeut

I tillegg er ansatte i frisklivssentralen, psykisk helsetjeneste for voksne og andre i virksomhetene helse, mestring og omsorg (helsetjeneste for voksne) og helse og forebyggende (helsetjeneste for barn og unge) tilknyttet senteret.

For kontaktinformasjon, se https://www.gjerdrum.kommune.no/ansattoversikt/

Aktuelle tilbud

Fastlegens rolle

Trenger du eller noen du kjenner helsehjelp er det riktig og viktig å ta kontakt med fastlegen. Fastlegen vurderer eventuelle hjelpebehov og kan henvise til både psykososialt ressurssenter, spesialisthelsetjenesten, friskliv eller andre tjenester. 

Hjelpetelefonen

Gjerdrum kommune har opprettet en hjelpetelefon for innbyggere i Gjerdrum som er berørt av skredet. Telefonen betjenes av helsepersonell i ressurssenteret og bistår med støttesamtaler og veiledning om hvor du kan få hjelp hvis du er bekymret for deg eller dine nærmeste. Telefonen er betjent på hverdager mellom kl 10-15.30, på telefonnummer 481 11 436.

Har du behov for akutt hjelp, kontakt legevakt på telefonnummer 116 117.

Psykososialt ressursteam på skole og barnehage

Det er opprettet egne psykososiale ressursteam for skoler og barnehager i kommunen. Teamene ledes av en helsesykepleier, og samarbeider tett med BUP og RVTS – som har mye kompetanse på barn i krise og traumereaksjoner.

Frisklivssentralen

Til frisklivssetralen her

Familievernkontoret Familievern - utvidet tilbud

Familievernkontoret på Nedre Romerike prioriterer familiesamtaler for innbyggere i Gjerdrum kommune. De kan i samtaler gi psykososial støtte, ivaretakelse av foreldre og familiesamtaler.

Tilbudet gjelder også for par- og foreldresamarbeid til barn som bor i to hjem.

Kontaktinformasjon:
Ta direkte kontakt tlf 466 16 830, eller kontakt Gjerdrum helsestasjon: 66 10 63 10.

Åpningstider Familievernkontoret i Lillestrøm:

Mandag- fredag 08:30-15:00

Telefonnummer: 466 16 830 Lillestrøm Torv

Adresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Hvor er vi?

Ressurssenteret holder til på Gjerdrum herredshus, Gjerivegen 1. Åpningstider er 08.00-15.30 på hverdager. Henvendelse/ventesone i servicetorget.

Personvernerklæring

Til personvernerklæring


Publisert: 11.03.2021 14:11:09
Sist endret: 03.02.2022 12:19