Innhold

Bakgrunn for psykososialt ressurssenter

Anbefalinger fra nasjonalt og regionalt kunnskapssenter

Gjerdrum kommune har etter leirskredet jobbet tett med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, for å innhente et bredt kunnskapsgrunnlag og tydelige anbefalinger for hvordan vi best kan ivareta kommunens innbyggere med behov for oppfølging etter leirskredet. Helsedirektoratet ga Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i oppdrag å bistå Gjerdrum kommune med å lage en oppfølgingsplan for berørte innbyggere.

Det ble laget en anbefaling om å et ressurssenter for proaktiv kartlegging og lavterskel tiltak for lavterskel støttesamtaler, oppfølging av familier og oppfølging av traumereaksjoner og symptomer.  Erfaring tilsier at de aller fleste vil klare seg godt med god sosial støtte, noen vil trenge litt hjelp, og noen vil ha behov for mer hjelp for å bearbeide sine opplevelser og reaksjoner etter leirskredet.

Hvorfor?

Etter en naturkatastrofe som leirskredet som rammet innbyggere i Gjerdrum er det av betydning å få gitt tilpasset hjelp så tidlig som mulig, til de som har behov for psykososial støtte og helsehjelp etter denne type katastrofe. Mange i kommunen er berørte, både direkte og indirekte, og vi vil starte en oppsøkende kartlegging av særlig berørte innbyggere og evakuerte.

Dersom du har opplevd traumatiske hendelser og opplever plager som ikke går over av seg selv, kan det være en god ide å oppsøke hjelp. Særlig dersom disse plagene gjør det vanskelig for deg å fungere i hverdagen slik som du ønsker. 

Det er ikke uvanlig at rammede ikke tar kontakt selv, enten fordi de tenker andre trenger hjelpen mer enn dem, at de ikke vil være en byrde, eller at de ikke forstår at vanskene de opplever kan utvikle seg, eller utfordringer kommer etter hvert. Det er derfor anbefalt at helsepersonell ved ressurssenteret skal aktivt oppsøke evakuerte innbyggere, for å tilby tilpasset oppfølging for å forebygge vansker over tid.

Ressurssenteret vil også kartlegge og tilby tilpasset oppfølging til innbyggere som selv tar kontakt for hjelp via hjelpetelefonen, eller som blir henvist fra andre kommunale tjenester.

Om kartleggingen

Informasjon om kartlegging voksne

Ressurssenteret i Gjerdrum kommune er opprettet for å hjelpe kommunens innbyggere med psykososiale behov etter skredet. Personalet vil ringe til innbyggere som ble evakuert etter leirskredet, og oppringningene starter 8. mars 2021. Det er mange som skal kontaktes, så ringerunden vil ta litt tid, men alle vil bli i kontaktet.

Med kartleggingen vil vi fange opp behov for oppfølging og helsehjelp.

Vi vil bruke to ulike kartleggingsskjemaer for å kartlegge hjelpebehov og traumer - ett for voksne og ett for barn. Skjemaene er utviklet i samråd med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress https://www.nkvts.no/. Kartleggingen av barn utføres på barnets premisser og til barnets beste, og foresatte må samtykke før vi kartlegger barn. 

Alle henvendelser og oppfølging av kartleggingene gjøres av kvalifisert personell med taushetsplikt.

Kartleggingen er inndelt i to deler:

Del I: gjennomføres på telefon og skal kartlegge om innbyggeren har hjelpebehov som følge av leirskredet.

Del II: fylles ut dersom det avdekkes hjelpebehov i trinn 1. Denne delen skal i utgangspunktet gjennomføres i fysiske møter.

Vurdering av hjepebehov
Brukes bare i kartleggingsskjemaet for voksne. Brukes for å kunne gi riktig bistand og hjelp til innbyggeren.

Utfylling av skjemaene med senere lagring og annen behandling av opplysninger innebærer behandlinger av personopplysninger og behandles i henhold til GDPR. Klikk her for å se  personvernerklæring for undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe hjelpetelefonen på nummer 481 11 436. Åpningstiden er mandag–fredag: 10.00–18.00.

Informasjon om kartlegging av barn og unge

Gjerdrum kommunes mål er «Livskvalitet for alle». Med dette har kommunen ansvar for at barn og unge skal få best mulig oppvekst og levekår. Barn og unge skal oppleve tilhørighet og trygghet i familien, i barnehagen og på skolen, og blant venner og i nærmiljøet.

For at vi skal være sikre på at alle som bor i Gjerdrum kommune får den hjelpen de trenger etter leirskredet må barn og unge også høres. Derfor ønsker vi å stille alle de som var evakuerte i kommunen spørsmål fra et spørreskjema tilpasset alder. Svarene på spørsmålene vil vise oss hvem som trenger hjelp, og hva slags type hjelp som vil være nyttig. 

For at barn og unge under 15 år skal kunne stilles spørsmål må foresatte samtykke til dette. Samtykke betyr at de voksne som er ansvarlig for deg må godkjenne at spørsmål stilles til deg. 

Som barn eller ungdom i Gjerdrum skal du få beskjed om når, hvordan og hvem som vil stille deg spørsmål etter leirskredet, slik at vi kan tilby deg støtte og hjelp hvis du trenger det. Dette får du informasjon om etter at de voksne som er ansvarlige for deg har sagt at de synes det er greit at du stilles spørsmål fra spørreskjemaet som er likt for alle barn og unge. 

Har du spørsmål om dette snakk med foreldrene dine, kontaktlærer, helsesykepleier eller en annen voksen du synes det er greit å snakke med. Du kan også ringe hjelpetelefonen på telefon 48111436 hvis du har spørsmål om dette. 

Normale reaksjoner på unormale hendelser KORT beskrivelse av normalrekajoner, og når man bør søke hjelp

De fleste mennesker vil ha sterke reaksjoner under en livstruende hendelse og i den umiddelbare tiden etterpå. Det er vanlig at mange føler seg oppjagede og redde. Det er ikke uvanlig at man er mer var og skvetter lettere, sliter med å sove og konsentrere seg. Det er også vanlig å ha bilder eller sansefornemmelser som er knyttet til traumehendelsen, både på dagtid og i drømmer. For noen kan disse bildene være så sterke at det oppleves som om den traumatiske hendelsen skjer igjen, såkalte” flashbacks”.  Noen kan også få en følelse av forvirring, få utfordringer med hukommelsen, eller de føler seg numne og fjerne. Det er også ganske vanlig å føle seg skamfull eller skyldig for det man har opplevd.

Etter en enkeltstående traumatisk hendelse som leirskredet som rammet kommunens innbyggere, vil disse reaksjonene for de fleste avta etter noe tid. For en del vil imidlertid plagene vedvare eller komme tilbake, og det er da viktig å få hjelp til å bearbeide disse traumatiske opplevelsene.  Kommunens ressurssenter har fokus på å gi tidlig og god hjelp til kommunens innbyggere med behov for støtte og helsehjelp.

Lenker til RVTS og NKVTS

https://www.rvtsost.no/aktuelt/bistand-ved-leirskredet-i-gjerdrum

https://www.nkvts.no/aktuelt/snakk-med-barn-og-ungdom-om-det-de-frykter/

Hvem møter du på ressurssenteret?

Presenstasjon av ansatte og roller

Informasjon kommer.

Aktuelle tilbud

Fastlegens rolle

Informasjon kommer.

Hjelpetelefonen

Gjerdrum kommune har opprettet er hjelpetelefonen for innbyggere i Gjerdrum som er berørt av skredet. Helsepersonell bistår med støttesamtaler og veiledning om hvor du kan få hjelp hvis du er bekymret for deg eller dine nærmeste. Telefonen er betjent på hverdager mellom 10-18, på telefonnummer 481 11 436.

Har du behov for akutt hjelp, kontakt legevakt på telefonnummer 63 97 40 00.

Psykososialt ressursteam på skole og barnehage

Det er opprettet egne psykososiale ressursteam for skoler og barnehager i kommunen. Teamene ledes av en helsesykepleier, og samarbeider tett med BUP og RVTS – som har mye kompetanse på barn i krise og traumereaksjoner.

Frisklivssentralen

Til frisklivssetralen her

Familievernkontoret Familievern - utvidet tilbud

Familievernkontoret på Nedre Romerike prioriterer familiesamtaler for innbyggere i Gjerdrum kommune. De kan i samtaler gi psykososial støtte, ivaretakelse av foreldre og familiesamtaler.

Tilbudet gjelder også for par- og foreldresamarbeid til barn som bor i to hjem.

Kontaktinformasjon:
Ta direkte kontakt tlf 466 16 830, eller kontakt Gjerdrum helsestasjon: 66 10 63 10.

Åpningstider Familievernkontoret i Lillestrøm:

Mandag- fredag 08:30-15:00

Telefonnummer: 466 16 830Lillestrøm Torv

Adresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm

Verktøykasse for selvhjelp

Hvordan kan du komme i kontakt med oss?

Visibacare

Informasjon kommer.

Telefontid

Informasjon kommer.

Hvor er vi?

Informasjon kommer.

Personvernerklæring

Til personvernerklæring


Publisert: 11.03.2021 14:11:09
Sist endret: 15.03.2021 10:56