Innhold

Individuell plan

Formålet med individuell plan er at de som har langvarige og sammensatte behov for tjenester, skal få et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunen å opprette koordinerende enhet.

Hva er individuell plan?

  • Individuell plan skal sikre aktiv brukermedvirkning og forutsigbarhet.
  • Den skal avklare ansvarsforhold og bidra til samarbeid både i tjenesteapparat, med bruker og brukers pårørende.
  • Individuell plan er en overordnet plan som skal samordnes med eventuelt andre delplaner.
  • Det er en kartlegging av brukers behov og mål, som sammen med faglige vurderinger skal danne grunnlaget for plan og koordinering.
  • Brukers foresatte, verge eller andre nære personer vil i noen tilfeller også inkluderes i planen.
  • Dersom brukers alder, helsetilstand eller funksjonsevne tilsier det, vil foresatte, verge eller andre nærpersoner opptre på vegne av bruker.

Ifølge Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjeldende fra 01.01.2012 skal kommunen også tilby koordinator, uavhengig om bruker ønsker individuell plan.

Koordinatorrollen

En personlig koordinator skal være brukerens kontaktperson, og skal bidra til å sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med eventuell individuell plan. Koordinator vil være en av brukerens tjenesteytere. Så langt som mulig skal koordinator utnevnes i samarbeid med bruker. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester, eller tjenester fra NAV, barnevern, oppvekst og andre.

Elektronisk individuell plan (IP)

Gjerdrum kommune tilbyr IP via det elektroniske verktøyet DIPS Samspill. Verktøyet er web-basert, det vil si at du kan få tilgang til planen fra alle datamaskiner med nettleser og internett-tilgang via ditt eget personlige passord og engangskode. Dette gjelder også de ulike tjenesteyterne i planen din. Med en elektronisk IP har du som planeier tilgang og oversikt til en hver tid, og gjør din individuelle plan mer dynamisk og tilgjengelig.

Her finner du DIPS Samspill.

Enkelt samspill

Du kan få tildelt koordinator uten individuell plan. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med tildelingsenheten i kommunen vår (Mottak og Utredning). Tilbud om enkelt samspill gis i de tilfeller hvor man kun ønsker den elektroniske samhandlingen, for eksempel ansvarsgrupper/samarbeidsmøter. Enkelt samspill kan konverteres til IP dersom det etter hvert blir behov for det.

 

Hvem kan få individuell plan?

Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

Retten til individuell plan innebærer en rett til å få utarbeidet en plan, men det følger ikke noe rettskrav på bestemte tjenester av selve planen. 

Hvordan kan jeg få individuell plan?

  • Du kan selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator.
  • Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne.

I tillegg kan kommunen ta initiativ til individuell plan når du mottar flere helse- og omsorgstjenester og det kan være behov for koordinering.

Søknadsskjema

Helse - og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan - søknadsskjema pdf

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17

Klage

Er ikke kommunen enig i at du trenger en individuell plan eller koordinator, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 13:11:34
Sist endret: 26.01.2023 09:38