Innhold

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak. 

 

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.

 

Det er kommunen som er i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle.

 

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med kommunenen hvis du trenger ytterligere veiledning. Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt vedlegges søknaden

Søknadsskjema

Helse - og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan - søknadsskjema pdf

Priser

Inntekten din er avgjørende for hvor mye du skal betale. Egenbetaling av tjenesten beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige ligning legges til grunn. Endring i inntekt kan medføre endret egenbetaling.

 

Hjemmehjelp - betaling

 
Inntekt Pris
Under 2 G 33,-   (makssats kr 205,-/mnd)
2-3 G 192,- (makssats kr 1 056,-/mnd)
3-4 G

282,- (makssats kr 1 476,-/mnd)

4-5 G 320,- (makssats kr 1 901,-/mnd)
Over 5 G 388,- (makssats kr 2 219,-/mnd)

Tjenester som er hjemlet i helse og omsorgsloven som for eksempel nødvendig snørydding og tilkjøring av ved /parafin, betales etter satser regulert av G som for hjemmehjelp. Tjenester utover det som hjemles i denne loven betales etter de satser kommunestyret har vedtatt for tjenesten.

Kontaktinformasjon

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 15.11.2016 15:13