Innhold

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak. 

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Hvem kan få tilbud om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.

Hva kan du få hjelp til?

Det er kommunen som er i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle.

Hvordan søker jeg

Du søker på tjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger ytterligere veiledning. Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt vedlegges søknaden

Priser

Inntekten din er avgjørende for hvor mye du skal betale. Egenbetaling av tjenesten beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige ligning legges til grunn. Endring i inntekt kan medføre endret egenbetaling.

 

Hjemmehjelp - betaling

 
Inntekt Pris
Under 2 G

Makssats justeres i henhold til G pr
1. januar hvert år, jfr Forskrift om
egenandel for kommunale helseog
omsorgstjenester § 10.

2-3 G 197,- (makssats kr 1 056,-/mnd)
3-4 G

290,- (makssats kr 1 476,-/mnd)

4-5 G 329,- (makssats kr 1 901,-/mnd)
Over 5 G 399,- (makssats kr 2 219,-/mnd)

Tjenester som er hjemlet i helse og omsorgsloven som for eksempel nødvendig snørydding og tilkjøring av ved /parafin, betales etter satser regulert av G som for hjemmehjelp. Tjenester utover det som hjemles i denne loven betales etter de satser kommunestyret har vedtatt for tjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 902 27 169

Avdelinger

Oppigarden tlf: 905 46 782
Skigarden tlf: 905 71 578
Midtgarden tlf: 905 44 323
Grønn avdeling tlf: 902 21 362

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til

Aktuelle lover


Publisert: 20.09.2016 13:29:04
Sist endret: 12.10.2020 14:28