Innhold

Kontaktinformasjon 

Ved behov for akutt hjelp benyttes legevakt telefon 116117 eller medisinsk nødtelefon 113.

Hvordan søker jeg?

Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten kontakter du:

Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester, Gjerdrum kommune

Koordinerende enhet

Besøksadresse: Nystuen 1 A, 2022 Gjerdrum
Postadresse: Mottak og utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Tlf: 66106117
Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Søknadsskjema

Klikk her for å komme til søknad for Helse- og omsorgstjenester

 

Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem, slik at du får mulighet til å bo lengst mulig hjemme. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbud om hjemmetjeneste?

Personer som pga sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmetjeneste. Alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp.

 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 13:18:55
Sist endret: 30.03.2023 09:06