Innhold

Kontaktinformasjon 

Hjemmesykepleiens vakttelefon: 960 95 848

Ved behov for akutt hjelp benyttes legevakt telefon 116117 eller medisinsk nødtelefon 113.

Søknadsskjema

Helse - og omsorgstjenester - søknad

Hvordan søker jeg?

Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten kan du ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem, slik at du får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Personer som pga sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp.

 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 13:18:55
Sist endret: 12.10.2020 14:22