Innhold

Forankring

Dette nivået viser hvordan arbeidet med barn som pårørende er forankret og ledet i virksomhetene. Virksomhetsledere har hovedansvar for å påse at det er tilrettelagt slik at ansatte har fokus på barn som pårørende. 

Planer og avtaler

 • Virksomhetsplaner/Årsplaner
  • Virksomhetsleder har hovedansvar for å påse at avdelingen har rutiner for barn som pårørende.
 • Kompetanseplaner
  • Barnevern – opplæringsprogram  av nyansatte i kommunen
  • Årlig fagdag for ansatte om barn som pårørende
  • Kompetanseheving i COS-P, trygghetssirkelen

Samarbeid

 • Tverrfaglige møteplasser
  • Tverrfaglige møter med barnehager
  • Samarbeidsmøter med barne- og ungdomsspykiatri - BUP

Roller og ansvar

Helsepersonell:
 • Bidrar til å ivareta barns behov for informasjon, støtte og oppfølging
 • Helsepersonell med ansvar for pasientens behandling har hovedansvaret for at barnas behov kartlegges, ivaretas og dokumenteres - Veileder om pårørende.
 • Har grunnleggende kompetanse i arbeid med barn som pårørende
Barneansvarlig på helsestasjonen:
 • Hovedansvarlig for arbeidet med barn som pårørende i kommunen, rapporterer til ledelsen
 • Koordinerer og har oversikt over kontaktpersonene 
 • Samhandler med eksterne instanser 
Kontaktpersoner for arbeidet med barn som pårørende:
 • Koordinerer og fremmer arbeidet i egen virksomhet
 • Informerer og veileder kolleger uten å overta ansvar/oppgaver
 • Har oversikt over aktuelle tiltak og hjelpeinstanser internt og eksternt
Virksomhetsledere skal:
 • Sørge for at interne prosedyrer følges 
 • Inkludere arbeid med barn som pårørende i strategiske dokumenter
 • Oppnevne kontaktpersoner for arbeidet med barn som pårørende
 • Sørge for at ansatte gjennomfører aktuell opplæring og veiledning
 • Inkludere arbeidet med barn som pårørende i pasient- og pårørendeinformasjon

Mottak og utredning

 • Mottar melding om barn som pårørende fra spesialisthelsetjenesten og formidler videre til barneansvarlig
 • Behandler søknad om koordinator ved langvarige, sammensatte hjelpebehov

Publisert: 31.10.2017 10:11:32
Sist endret: 11.03.2020 11:18