Innhold

Forankring

Dette nivået viser hvordan arbeidet med barn som pårørende er forankret og ledet i administrativ og politisk ledelse. Kommunedirektør og kommunestyret har hovedansvar for å følge opp at virksomhetene er tilrettelagt slik at de har fokus på barn som pårørende.

Planer og avtaler

Kommunale planer:

Folkehelseplan

Kommuneplan - samfunnsdelen (arbeidet pågår)

Samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten Ahus:

Overordnet samarbeidsavtale

Delavtale 2 om samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 8 om svangerskaps og barselomsorgen

Delavtale 10 om forebygging

Interne prosedyrer

Elektronisk meldingsutveksling

Samarbeidsavtaler

Lovgrunnlag

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven):

§10 a (barn som pårørende

§10 b (barn som pårørende

§25 (opplysninger til samarbeidende personell)

§22 (samtykke til å gi informasjon)

§32 (opplysninger til kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Rundskriv:

Rundskriv IS -5(2010) Barn som pårørende

Helse- og omsorgstjenesteloven

§3-6 Kommunens ansvar ovenfor pårørende

Barnevernloven:

§6-4 (om innhenting av opplysninger)

§30 (om foreldreansvar)

Veileder:

Veileder IS-1742 «Fra bekymring til handling»

Artikkel:

Barnekonvensjonen artikkel 3 (Barns beste) og 12 (om å si sin mening)

Brukermedvirkning

Rapport


Publisert: 31.10.2017 09:20:45
Sist endret: 11.03.2020 12:02