Innhold

Kontaktinformajson

Telefon:  66 10 62 29 / 911 53 361

Besøksadresse: Gjerdrum bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Kontaktinfo til barnefysioterapeut er via Helsestasjonen.

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Ved spørsmål om vedtak på tjenester, skal henvendelser til Mottak og utredning på tlf.: 66 10 61 17.

Fysioterapi egenandel

Ordningen ble innført 1.1.18. Satsene er bestemt av Helsedirektoratet.

For mer informasjon om frikort og egenandeler klikk her

 

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening
 • Hverdagsrehabilitering
 • Innsatsteam

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

Egenandeler for fysioterapitjenester fra kommunal tjeneste følger Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. 

Næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Gjerdrum kommune

Hverdagsrehabilitering – Hva er viktig for deg?

Tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer

hjemme hos deg. Et tverrfaglig team samarbeider med deg og utarbeider mål

for rehabiliteringen. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å

mestre din hverdag.

Innsatsteam

Innsatsteamet kan bistå deg som har behov for tverrfaglig oppfølging

pga. brått funksjonstap. Innsatsteamet gir tjenester i overgangen etter opphold

i sykehus, helsehus og rehabiliteringsinstitusjoner til deg som har hatt en større endring i helse- og livssituasjon.

 

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling /rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Boligteam.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.
Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen.

Boligteam

Boligteamet i Gjerdrum kommune jobber med boligtilpasninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Teamet er tverrfaglig sammensatt og gir råd og veiledning om funksjonalitet i bolig, muligheter for ombygging, bruk av tekniske hjelpemidler og økonomiske støtteordninger.

Synskontakt

Synskontakten kan bistå deg som er synshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Synskontakten har synsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.

Informasjon om synshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn fra NAV Hjelpemiddelsentral må din synsnedsettelse være dokumentert av øyelege og defineres som varig (over 2 år). Det er et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon.

Vanlige briller omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon: 

Tlf: 469 50 542

Hørselskontakt

Hørselskontakten kan bistå deg som er hørselshemmet med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Hørselskontakten har hørselsteknisk utstyr som du kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler du kan ha nytte av.

Informasjon om hørselshjelpemidler:

For å kunne få hjelpemidler relatert til hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må din hørselssvekkelse være dokumentert av hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år). For å få innvilget enkelte hjelpemidler krever det at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Høreapparat omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 904 00 879

Her finner du oss

 

 


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 09.06.2021 17:05