Innhold

Kurs i Mestring av Belastning (KiB) er et kognitivt basert kurs for voksne, og er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Eksempel på stressreaksjoner
  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme
Målet med kurset

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon
  • Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere.
  • Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke.
  • Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs.
  • Kursboka, "Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.
Informasjon om KiB

KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre stor belastning knyttet til sykmelding, attføring. arbeidssituasjon eller privatliv.

KiB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne type tiltak.

Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og en følger kursboken "Kurs i Mestring av Belastning - et kurs basert på kognitiv metode". Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB) på hjemmesidene til Fagakademiet og Rådet for Psykisk Helse.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med: Vegar Søiland, tlf. 416 26 417 eller Elin Merete Kulsrud, tlf. 477 07 076.

 

 


Publisert: 16.03.2017 10:39:49
Sist endret: 16.03.2017 10:39