Innhold

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tjenester som kan inngå i en BPA-ordning er; praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand; til f.eks å ivareta hygiene, i måltider og til påkledning.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen, men det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistanse kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du deltar i ansettelse av assistenter i egen BPA-ordning.

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Hvem kan søke BPA?

  • Du som er under 67 år og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.
  • Du som har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter.
  • Du som selv eller ved hjelp av pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.

Du må bo eller oppholde deg i kommunen for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Organisering av BPA

Brukerstyrt personlig assistent kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan organisere tjenestene selv, eller gjøre en avtale med andre aktører som tilbyr tjenestene. Som hovedregel organiserer og drifter kommunen ordningen selv. Det vil si at assistenene er ansatt i kommunen og at kommunen ivaretar arbeidsgiveransvaret.

Mer informasjon om BPA-ordningen finner du på nettsidene til helsenorge.

 

Kontaktinformasjon Mottak og utredning

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Direktetelefon sykehjemmet

Åpningstid for telefon:

Dag: kl. 11.00-13.00
Kveld: kl. 17.00- 19.00

Nummeroversikt:

Vakttelefon: 415 45 641
Skigarden: 905 71 578
Oppigarden: 905 46 782
Midtgarden: 905 44 323
Avdelingsleder Gry Fagerhaug: 902 27 169

Vaktmester: Kjell Ove Rønaas


Publisert: 19.09.2016 13:44:55
Sist endret: 12.10.2020 14:27