Innhold

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte 

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Skjema for bostøtte finner du i vår skjemaoversikt

Meld endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer 

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Lov om bustøtte 
Forskrift om bustøtte 

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Leietakere i kommunale utleieboliger plikter å søke om opptak av personer i husstanden dersom dette er aktuelt.Vedkommende kan ikke flytte inn før leietaker har søkt om opptak av person og fått godkjenning fra Etat for boligforvaltning. Opptak av nærstående personer i husstanden, gjelder vanligvis ektefelle, samboer eller barn. Dette godkjennes som regel, men kan nektes dersom boligens utforming eller formål tilsier det jfr. Husleielovens § 11-1.  

Søknad om kommunal bolig

Søknadsskjema for opptak av nye husstandsmedlemmer

Forskrift for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Gjerdrum kommune

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Kontaktinformasjon NAV Gjerdrum

Telefon: 55 55 33 33, kl. 08.00-15.30

Åpningstid: Onsdag kl. 12.00-14.00

Postadresse: Postboks 34, 2031 Nannestad

Besøksadresse: Teieallen 9, 2038 Nannestad


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 27.10.2020 15:08