Innhold

Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Søknadsskjema

Klikk her for å komme til søknad for Helse- og omsorgstjenester

Hvor kan man få avlasting?

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak
  • særskilte private tiltak

Hvem kan få avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke om avlastning, og skal tas med i planlegging av tilbudet. Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Kommunen skal foreta en vurdering og deretter fatte vedtak.

Søknadsfristen er 2 måneder før avlastning skal tre i kraft.

Hva kan tas i betraktning i en søknad om avlastning?

  • Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
  • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person.

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.


Publisert: 19.09.2016 13:42:27
Sist endret: 30.03.2023 10:10