Innhold

Aktivitet- og dagsentertilbud

Aktivitetstilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter med andre. Aktivitetene vil, så langt det lar seg gjøre, være tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing og utflukter, sang og musikk, trim og dans, matlaging, hobbyaktiviteter, håndarbeid, kort- og brettspill, lesing, dataopplæring og -bruk, sansehage og hagearbeid. 

Aktivtetstilbudet skal bidra til
  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at deltakerne kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver
  • Eldre
  • Demente
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske helseplager

Det er ingen lovfestet rett til aktivitetstilbud, men kommunen vil vurdere om det kan være aktuelt for den som søker. Kommunen kan hjelpe deg å søke. Du kan også be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kommunen tar betalt for aktivitetstilbud og prisen kan variere fra aktivitet til aktivitet.

Gjerdrum kommune, Mottak og utredning

Telefon: 66 10 61 17 eller 66 10 60 00

Besøksadresse: Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum

Postadresse: Mottak og Utredning, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

Epost: mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no

Direktetelefon sykehjemmet

Åpningstid for telefon:

Dag: kl. 11.00-13.00
Kveld: kl. 17.00- 19.00

Nummeroversikt:

Vakttelefon: 415 45 641
Skigarden: 905 71 578
Oppigarden: 905 46 782
Midtgarden: 905 44 323
Avdelingsleder Gry Fagerhaug: 902 27 169

Vaktmester: Kjell Ove Rønaas

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Klage på vedtak 


Publisert: 19.09.2016 10:40:13
Sist endret: 15.11.2016 15:13