Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

 

SFO Tilbud - Pris

Full plass 5 dager pr. uke kr. 3 376
3 dager pr. uke kr. 2 031
Dagsats kr. 253
For sent henting  kr. 274

 

Priser mattilbud/servering i SFO:

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 350

3 dager pr. uke

kr. 210

Dagsats

kr. 17.50

 

 

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Endringer og oppsigelse av plass regnes fra den 01. påfølgende måned og det er 2 måneders oppsigelses/endringstid. Det faktureres for 11 måneder pr. år. Ved for sen henting av barn i SFO ilegges gebyr med kr. 265,-. Barn med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilsynsbehov kan gis betalingsfritak under visse forutsetninger gjeldene fra 4.-7.trinn.

Søknadsfrist

Det er ett hovedopptak for nye barn med søknadsfrist 01.04. Opptaket gjelder til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. Barna kan som fast ordning delta 5,4,3 eller 2 dager pr. uke, eller alternativt bare innmeldes på morgentilbud.

Vedtekter for SFO

Gjeldende vedtekter for SFO må leses før søknad om plass sendes inn.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

I henhold til Gjerdrum kommunes vedtekter har man anledning til å endre oppholdstid/si opp plassen i SFO 
med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

SFO - søknad, endring og oppsigelse

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Klage på vedtak om SFO

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 13.10.2020 22:53