Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass. Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole, dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

 

SFO Tilbud - Pris

Full plass 5 dager pr. uke kr. 3 465
3 dager pr. uke kr. 2 085
Dagsats kr. 260
For sent henting  kr. 285

 

Priser mattilbud/servering i SFO:

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 350

3 dager pr. uke

kr. 210

Dagsats

kr. 17.50

 

 

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for andre barm og 50 % for 2. barn. Det faktureres for 11 måneder pr. år.

Barn med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilsynsbehov kan gis betalingsfritak under visse forutsetninger.

Søknadsfrist

Det er ett hovedopptak for nye barn med søknadsfrist 01.04. Opptaket gjelder til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. Barna kan som fast ordning delta 5 eller 3 dager, eventuelt gjestedager ved behov.

Vedtekter for SFO

Gjeldende vedtekter for SFO må leses før søknad om plass sendes inn.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

I henhold til Gjerdrum kommunes vedtekter har man anledning til å endre oppholdstid/si opp plassen i SFO 
med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Vigilo

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Klage på vedtak om SFO

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 12.08.2022 09:04