Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

 

SFO - Pris

 
Priser uten leksehjelp

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 3 285

Bare morgentilbud

kr.    820

4 dager pr. uke

kr. 2 625

3 dager pr. uke

kr. 1 975

2 dager pr. uke

kr. 1 375

Dagsats

kr.    245

 

Priser med leksehjelp

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 3 075

4 dager pr. uke

kr. 2 460

3 dager pr. uke

kr. 1 845

2 dager pr. uke

kr. 1 350

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Endring av størrelse på plass kan gjøres hvert halvår, 1. juni og 1. desember.  Det faktureres for 11 måneder pr. år. 

Ved for sen henting av barn i SFO ilegges gebyr med kr. 265,-. Barn med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilsynsbehov kan gis betalingsfritak under visse forutsetninger.

Søknadsfrist

Det er ett hovedopptak for nye barn med søknadsfrist 01.04. Opptaket gjelder til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. Barna kan som fast ordning delta 5,4,3 eller 2 dager pr. uke, eller alternativt bare innmeldes på morgentilbud.

Oppsigelse av plassen eller endring skjer halvårlig h.h.v. pr. 1. juni og 1. desember

Vedtekter for SFO

Gjeldende vedtekter for SFO må leses før søknad om plass sendes inn.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

I henhold til Gjerdrum kommunes vedtekter har man anledning til å endre oppholdstid/si opp plassen i SFO 
med 2 måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

SFO - søknad, endring og oppsigelse

Påmelding SFO - ferier og fridager

SFO - påmelding til SFO for feriedager

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Klage på vedtak om SFO

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 15.11.2016 15:13