Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune

Med hjemmel i forvaltningsloven § 37 legges Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune ut til høring.

Kommuneloven av 22.06.2018 nr. 83 slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, jf. kommuneloven kapittel 8. Inntil nå har dette vært regulert ved kommunens reglement på området.

En justering av rettighetene i forskriften i forhold til tidligere reglement, er at satsen for dekning av barnepass og andre omsorgsoppgaver er justert.

Eventuelle innspill til forskriften sendes postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 29. mai 2020.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune

Offentlig ettersyn – valg av meddommere til hhv tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer

I henhold til domstolloven § 68 skal forslag til kandidater til verv som meddommere legges ut til alminnelig ettersyn. Vi oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget om å melde det til kommunen innen 1. juni 2020 på følgende adresse: postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Liste over kandidater

Varsel om oppstart av detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1

Det er varslet oppstart om detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1 iht plan- og bygningsloven § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Merknader til planarbeidet sendes til post@unikus.no eller:
Unikus AS v/ Tove Ovesen, Postboks 4104, 8089 Bodø, med kopi til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024, Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

 

Høringssvar

Varsler

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det om oppstart av forhandlinger vedrørende utbyggingsavtale i tilknytning til Detaljregulering for Vestvang, planID 201501, i Gjerdrum kommune. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter blant annet trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 22.05.2020 11:00