Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Vestvang 2 – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Gjerdrum kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Vestvang 2 AS om gjennomføring av deler av detaljregulering for Vestvang, vedtatt 25.03.2015. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Felles Infrastruktur for Ask Sentrum (FIAS).

Dokumenter

20200715 Signert utbyggingsavtale

V1_Regulering Områdeplan Ask sentrum

V2_Bestemmelser for detaljplan Ask Vestvang

V2_Reguleringsplan Ask Vestre

V3_ Kostnadsberegning FIAS

V4_Beregning av anleggsbidrag

Kontaktperson ved spørsmål
Anders Unum, telefon 458 15 828

Merknader kan sendes til
Gjerdrum kommune
Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller
postmottak@gjerdrum.kommune.no

Alle merknader må merkes med saksnummer 15/1221.

Frist
Fristen for å sende merknader til høringen er 30.08.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 – offentlig ettersyn

Alkoholpolitisk handlingsplan for Gjerdrum kommune 2020–2024 legges ut til offentlig ettersyn. Vi oppfordrer enhver som har noe å innvende mot handlingsplanen om å melde det til kommunen innen 14. august 2020 på følgende adresse: postmottak@gjerdrum.kommune.no

Alkoholpolitisk handlingsplan 1. gangsbehandlet i kommunestyret 10.06.20

Varsel om oppstart av detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1

Det er varslet oppstart om detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1 iht plan- og bygningsloven § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Merknader til planarbeidet sendes til post@unikus.no eller:
Unikus AS v/ Tove Ovesen, Postboks 4104, 8089 Bodø, med kopi til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024, Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

 Høringssvar

Varsler

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det om oppstart av forhandlinger vedrørende utbyggingsavtale i tilknytning til Detaljregulering for Vestvang, planID 201501, i Gjerdrum kommune. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter blant annet trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 27.07.2020 11:35