Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Kunngjøring av vedtatt utbyggingsavtale for Vestvang II

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd kunngjøres utbyggingsavtale mellom Gjerdrum kommune og Vestvang 2 AS, vedtatt den 02.09.20. Utbyggingsavtalen omfatter gjennomføring av deler av detaljregulering for Vestvang, vedtatt 25.03.2015. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av felles infrastruktur for Ask sentrum (FIAS)

Dokumenter
20200715 Signert utbyggingsavtale

V1 Regulering områdeplan Ask sentrum

V2 Bestemmelser for detaljplan Ask Vestvang

V2 Reguleringsplan Ask Vestre

V3 Kostnadsberegning FIAS

V4 Beregning av anleggsbidrag

Kontaktperson ved spørsmål
Anders Unum, telefon 458 15 828

Henvendelser kan sendes til
Gjerdrum kommune

Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller
postmottak@gjerdrum.kommune.no

Alle henvendelser må merkes med saksnummer 15/1221.

Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 til førstegangs høring

Gjerdrum kommune har vedtatt utlegging av kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 til førstegangs høring. Frist for høringssvar er satt til 15. november 2020. Ny arealdel skal erstatte eksisterende arealdel vedtatt i 2012.

Arbeidet med ny kommuneplans arealdel er allerede ferdig med varsling av planoppstart og vedtak av planprogram. Arbeidet med å fremme ny plan er fullført og planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn og høring for første gang. Plandokumentene ligger ute på høring i 6 uker og allerede kunngjort frist er satt til 15. november 2020. Fristen forlenges til 20. november 2020 på grunn av postgang og fordi alle dokumentene ikke er gjort tilgjengelig samtidig med opprinnelig kunngjøring.

Innsynsklient

Kontakt:
Helge Karl Nyhamn, Arealplanlegger ved Plan, Oppmåling og Byggesak – Gjerdrum kommune.
E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no

Forsendelser må merkes med Kommuneplan.

Videre prosess

Kommunen tar nå i mot høringssvar til ny, utarbeidet plan for kommuneplanens arealdel 2020-2032. Etter høringsfristens utløp vil innkomne svar bli saksbehandlet og følge saksfremlegg lagt frem for politisk behandling i Gjerdrum kommunestyre. Kommunen kan ikke vedta ny kommuneplans arealdel uten at innsigelser fra myndigheter som har innsigelsesrett først er løst. Innsigelser som ikke lar seg løse mellom kommunen og berørt myndighet kan bringes inn for departementet for å få en avgjørelse.

Noen ganger vil det måtte foretas ytterligere høringsrunder før kommunen kan vedta ny plan. Når innsigelser er løst kan Gjerdrum kommunestyre godkjenne planen og ny plan overtar fra da av gjeldende plan.

Dokumenter

Plandokumenter
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart_kommuneplanens_arealdel_2020-2032
Planprogram
ROS og KU
Status for detaljplaner ved ny kommuneplanens arealdel
Temakart_Byggegrenser
Temakart_Faresoner
Temakart_Grønn_grense
Temakart_Kulturminner_Kulturmiljø
Temakart_Støysoner

Saksfremlegg
Andre prinsippsak om prioritering av arealinnspill
Første prinsippsak om prioritering av arealinnspill
Vedtak av planprogram

Vedlegg til kommuneplan
192580 skytebaner aug 2019
Blågrønn faktor Gjerdrum kommune
Felles kommual veinorm
Grønn grense analyse
Håndbok - 13-080408
handlingsplan-for-samferdselsstrategi-for-ovre-romerike
Kulturminneplan Gjerdrum
M100 Planlegging av grøntstruktur i byer og tettsteder
Nasjonal-strategi for villbier
Overvannsstrategi Gjerdrum kommune vedtatt 27.11.2019
Prosjektinnmelding_2019_versjon14062019
Rapport medvirkning barn og unge
Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging
Samtykke til oppstart av planarbeid - Fylkesmannen
SFag36 Boligbygging i bratt terreng - Veileder
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
VA-norm 2019
Veileder - Faglige råd web 2015 - arkitektonske virkemidler for orientering og veifinning
Veileder - matjordplan med forside - endelig
Veilysnorm for kommunene på Romerike
ByR - Samfunnsanalyse- Om areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike

Høringssvar

Offentlig høring - høringssvar

Varsler

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det om oppstart av forhandlinger vedrørende utbyggingsavtale i tilknytning til Detaljregulering for Vestvang, planID 201501, i Gjerdrum kommune. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter blant annet trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 07.10.2020 12:41