Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Detaljregulering for Skjønnhaugtunet - høring (frist 11.12.17)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok formannskapet 20.09.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Skjønnhaugtunet (2016/968) ut på offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål/blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Merknadene sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Merknader og innspill sendes kommunen innen 11.12.17.

Vedlegg

Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14 - høring (frist 27.11.17)

Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Steffen Granerud AS i forbindelse med utbygging på eiendommene med gnr/bnr 42/50 og 42/86, adresse Brådalsgutua 14.

I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges denne utbyggingsavtalen nå ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Innholdet i avtalen er i tråd med kommunestyrets vedtak av 6. september 2017 (PS 89/17) om utbyggingsavtaler innenfor områdeplan for Ask.

Frist for merknader er mandag 27. november.

Merknader merkes saksnr 2017/1428 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - høring (frist 28.02.18)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 18.10.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Bekkeberget Hage ut på offentlig ettersyn.

Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget. Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd.Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

Merknader og innspill sendes kommunen innen 28.02.18, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll (frist 07.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 06.12.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg og Leikvoll ut for offentlig ettersyn.

Gjerdrum og Skedsmo kommune har et samarbeid om utarbeidelsen av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum og Leikvoll i Skedsmo kommune. Strekningen er ca. 2,1 km lang, er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense og oppleves generelt trafikkfarlig å ferdes langs. Strekningen er den siste delstrekningen i prosjektet med å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Traséen for gang- og sykkelvegen ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. Trasévalget er gjort etter anbefalinger fra et forprosjekt gjennomført i 2007, der tre ulike alternativer ble vurdert. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Mer informasjon og plandokumenter finnes på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no / www.skedsmo.kommune.no samt servicesenteret på Herredshuset i Gjerdrum eller i ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Høringsuttalelser sendes innen 07.02.18 til:

Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum / postmottak@gjerdrum.kommune.no eller postmottak@skedsmo.kommune.no / Skedsmo kommune, pb 313, 2001 Lillestrøm.

Uttalelser merkes med saksnummer 2014/1825 Gjerdrum eller saknummer 2016/6445 for Skedsmo.

Ved spørsmål i Skedsmo kommune, kontakt saksbehandler Tore Syvert Haga på tlf. 66 93 84 70 eller toresyvert.haga@skedsmo.kommune.no

Ved spørsmål i Gjerdrum kommune kontakt Henning Hornnæss på tlf. 66 10 61 09 eller henning.hornnaess@gjerdrum.kommune.no

Videre saksgang vil være:

  • Vurdering av innkomne merknader
  • Saksframlegg for 2.gangsbehandling (sluttbehandling)
  • Kunngjøring av planvedtak med klagemuligheter
  • Eventuell behandling av klage i kommunestyret
  • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

 

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030, samfunnsdelen - høring (frist 20.02.18)

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14, legges utkast til kommuneplan for Gjerdrum kommune – samfunnsdelen - 2018-2030 ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar.

Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden.

Samfunnsdelen omhandler disse tema:

  • Arealstrategi
  • Overordnet samfunnsperspektiv
  • Kommunale tjenester
  • Organisasjon

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller pr. brev til Gjerdrum kommune Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Merk innspillet «Høring – kommuneplanens samfunnsdel».

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – samfunnsdelen

Høringssvar

Varsler

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38