Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1

Det er varslet oppstart om detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1 iht plan- og bygningsloven § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Merknader til planarbeidet sendes til post@unikus.no eller:
Unikus AS v/ Tove Ovesen, Postboks 4104, 8089 Bodø, med kopi til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024, Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14 - høring (frist 27.11.17)

Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Steffen Granerud AS i forbindelse med utbygging på eiendommene med gnr/bnr 42/50 og 42/86, adresse Brådalsgutua 14.

I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges denne utbyggingsavtalen nå ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Innholdet i avtalen er i tråd med kommunestyrets vedtak av 6. september 2017 (PS 89/17) om utbyggingsavtaler innenfor områdeplan for Ask.

Frist for merknader er mandag 27. november.

Merknader merkes saksnr 2017/1428 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - høring (frist 28.02.18)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 18.10.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Bekkeberget Hage ut på offentlig ettersyn.

Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget. Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd.Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

Merknader og innspill sendes kommunen innen 28.02.18, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030, samfunnsdelen - høring (frist 20.02.18)

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14, legges utkast til kommuneplan for Gjerdrum kommune – samfunnsdelen - 2018-2030 ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar.

Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden.

Samfunnsdelen omhandler disse tema:

  • Arealstrategi
  • Overordnet samfunnsperspektiv
  • Kommunale tjenester
  • Organisasjon

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller pr. brev til Gjerdrum kommune Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Merk innspillet «Høring – kommuneplanens samfunnsdel».

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – samfunnsdelen

Høringssvar

Varsler

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det om oppstart av forhandlinger vedrørende utbyggingsavtale i tilknytning til Detaljregulering for Vestvang, planID 201501, i Gjerdrum kommune. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter blant annet trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38