Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for tettstedet Ask

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Gjerdrum kommune har startet arbeid med områderegulering av tettstedet Ask. Kommunestyret vedtok den 04.10.2019 under sak nr 41/19 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

 Planen fremmes av Gjerdrum kommune som en kommunal områderegulering av Ask Sentrum. Hensikten med planen er revidere gjeldende områdeplan vedtatt i 2015 for å oppnå en hensiktsmessig og bærekraftig utvikling av tettstedet Ask.

 Høringsbrev

Forslag til planprogram - justert etter førstegangsbehandling

Saksfremlegg

Saksprotokoll fra førstegangsbehandling avvarsel om oppstrat og utkast til planprogram

Gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

Gi innspill til forslag til planprogram for områderegulering av Ask Sentrum

Du kan sende inn ditt høringsinnspill til planprogrammet via kommunens høringsportal. Frist for å komme med innspill er 05.06.2019

Det er også mulig å sende merknader pr post:

Gjerdrum kommune  Pb. 10 2024 Gjerdrum

Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til: postmottak@Gjerdrum.kommune.no .

 

Merk oversendelsen med saksnummer 2018/1661. Frist for innsending av innspill og merknader er 05.06.2019.

 

Planavgrensning

Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Planens avgrensning følger i hovedsak samme avgrensning som gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

                       

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Gjerdrum kommune. Hver høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1

Det er varslet oppstart om detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1 iht plan- og bygningsloven § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Merknader til planarbeidet sendes til post@unikus.no eller:
Unikus AS v/ Tove Ovesen, Postboks 4104, 8089 Bodø, med kopi til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024, Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Detaljregulering for Skjønnhaugtunet - høring (frist 11.12.17)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok formannskapet 20.09.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Skjønnhaugtunet (2016/968) ut på offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål/blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Merknadene sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Merknader og innspill sendes kommunen innen 11.12.17.

Vedlegg

Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14 - høring (frist 27.11.17)

Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Steffen Granerud AS i forbindelse med utbygging på eiendommene med gnr/bnr 42/50 og 42/86, adresse Brådalsgutua 14.

I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges denne utbyggingsavtalen nå ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Innholdet i avtalen er i tråd med kommunestyrets vedtak av 6. september 2017 (PS 89/17) om utbyggingsavtaler innenfor områdeplan for Ask.

Frist for merknader er mandag 27. november.

Merknader merkes saksnr 2017/1428 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - høring (frist 28.02.18)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 18.10.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Bekkeberget Hage ut på offentlig ettersyn.

Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget. Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd.Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

Merknader og innspill sendes kommunen innen 28.02.18, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll (frist 07.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 06.12.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg og Leikvoll ut for offentlig ettersyn.

Gjerdrum og Skedsmo kommune har et samarbeid om utarbeidelsen av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum og Leikvoll i Skedsmo kommune. Strekningen er ca. 2,1 km lang, er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense og oppleves generelt trafikkfarlig å ferdes langs. Strekningen er den siste delstrekningen i prosjektet med å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Traséen for gang- og sykkelvegen ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. Trasévalget er gjort etter anbefalinger fra et forprosjekt gjennomført i 2007, der tre ulike alternativer ble vurdert. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Mer informasjon og plandokumenter finnes på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no / www.skedsmo.kommune.no samt servicesenteret på Herredshuset i Gjerdrum eller i ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Høringsuttalelser sendes innen 07.02.18 til:

Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum / postmottak@gjerdrum.kommune.no eller postmottak@skedsmo.kommune.no / Skedsmo kommune, pb 313, 2001 Lillestrøm.

Uttalelser merkes med saksnummer 2014/1825 Gjerdrum eller saknummer 2016/6445 for Skedsmo.

Ved spørsmål i Skedsmo kommune, kontakt saksbehandler Tore Syvert Haga på tlf. 66 93 84 70 eller toresyvert.haga@skedsmo.kommune.no

Ved spørsmål i Gjerdrum kommune kontakt Henning Hornnæss på tlf. 66 10 61 09 eller henning.hornnaess@gjerdrum.kommune.no

Videre saksgang vil være:

  • Vurdering av innkomne merknader
  • Saksframlegg for 2.gangsbehandling (sluttbehandling)
  • Kunngjøring av planvedtak med klagemuligheter
  • Eventuell behandling av klage i kommunestyret
  • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

 

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030, samfunnsdelen - høring (frist 20.02.18)

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14, legges utkast til kommuneplan for Gjerdrum kommune – samfunnsdelen - 2018-2030 ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar.

Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden.

Samfunnsdelen omhandler disse tema:

  • Arealstrategi
  • Overordnet samfunnsperspektiv
  • Kommunale tjenester
  • Organisasjon

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller pr. brev til Gjerdrum kommune Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Merk innspillet «Høring – kommuneplanens samfunnsdel».

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – samfunnsdelen

Høringssvar

Varsler

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Kommunestyret har gjort mindre endring av reguleringsplan for Brådalsfjellet B8-B10.

Kommunestyret har i møte 22.05.2019 i sak 58/19 vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan Brådalsfellet B8-B10. Endringen består i en justering av hovedadkomstveg inn i planområdet

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må sendes Gjerdrum Kommune innen 3 uker til postmottak@gjedrum.kommune.no eller Gjerdrum kommune  Pb. 10 2024 Gjerdrum. Forsendelsen merkes med saksnummer 2019/299.»

Saksfremlegg med vedlegg.pdf

Saksprotokoll.pdf

Opprinnelig Plankart Brådalsfjellet B8-B10.pdf


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38