Workshop lærings- og mestringstilbud

Frisklivssentralen i Gjerdrum kommune inviterer brukere, pasienter og deres pårørende til en workshop/idémyldring i forbindelse med en mulig oppstart av et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud ved Frisklivssentralen i Gjerdrum kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tid: 15.11.17, kl. 12.00
Sted: Kulturhuset på Ask, Gjerdrum

Bakgrunn

Frisklivssentralen i Gjerdrum kommune har nettopp startet opp et prosjekt, der vi ønsker å avdekke behov for lærings- og mestringstilbud i kommunen. Målgruppen for lærings- og mestringstilbudet vil være voksne innbyggere i Gjerdrum kommune som lever med langvarige helseutfordringer og/eller funksjonsnedsettelse av alle slag, samt deres pårørende.

Målet med lærings- og mestringstilbudet vil være at deltakerne skal få styrket sin opplevelse av å mestre og leve med helseutfordringer der livet leves, altså i hjemkommunen Gjerdrum. Vi tenker at tilbudet skal gis i form av gruppesamlinger, med relevant helsefaglig informasjon og samtaler/erfaringsutveksling deltakerne i mellom. Deltakerne vil være personer som på like og ulike måter har helseutfordringer i hverdagen som følge av langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, og som ønsker å øke egen livskvalitet.

Tilbudet vil være diagnoseuavhengig, tverrfaglig og basert på brukernes behov. Tilbudets innhold, form og rammer vil bli planlagt og utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter, fagpersoner og undertegnede, og vil evalueres og evt. justeres underveis i kursforløpet. Både deltakerne i tilbudet og arbeidsgruppens medlemmer vil være delaktige i denne prosessen. 

Mål for workshopen

For å ivareta målsetningen om å sette brukernes behov i sentrum, ønsker vi (før vi etablerer en arbeidsgruppe og starter arbeidet med den konkrete utformingen av et lærings- og mestringstilbud) å samle brukere, pasienter og deres pårørende til en workshop/ idémyldring, der vi i fellesskap diskuterer hvilke behov som finnes blant innbyggerne i kommunen, og hvordan disse behovene best kan imøtekommes. Alle tips, spørsmål og innspill er nyttige og nødvendige for oss i denne startfasen vi nå befinner oss i.

Alle voksne brukere, pasienter og pårørende bosatt i Gjerdrum kommune vil være en stor ressurs i denne prosessen, og er høyt ønsket og velkomne til denne gruppesamlingen – uavhengig av diagnose/helseutfordring, hvor i sykdomsforløpet en befinner seg, kjønn og etnisitet.

Kontaktinformasjon

For deltakelse, vennligst ta kontakt med oss:


Publisert: 31.10.2017 12:26:56
Sist endret: 31.10.2017 13:49