Innhold

Aktuelle tilbud

Brosjyre til brukere - Samtalegruppe

Et trygt samfunn - et ansvar for alle

Politiets råd om vold i nære relasjoner

Plikt.no

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle», og dette er et overordnet mål for alle tjenesteområder i kommuneplanens samfunnsdel. Dette målet gjenspeiles i «Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner», gjennom planens overordnede mål om å forebygge, avdekke og redusere konsekvensen av vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats.

Ansatte som jobber innen helse, omsorg, kultur, utdanning og oppvekst skal ha kunnskap om og kompetanse til å forebygge, avdekke og bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Innbyggere i Gjerdrum kommune skal få kunnskap om hvordan de kan opptre og få hjelp når de blir kjent med, eller selv utsettes for vold/utøver vold.

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Hva er vold?

Vold: er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. (Per Isdal)

 • Fysisk vold: handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den andres viten eller vilje. For eksempel slag, spark, lugging, dytting, hardt stell, ikke nok mat, overmedisinering.
 • Psykisk vold: trusler om vold, utskjelling, ydmykelser, degradering, truende atferd, kontroll, sjalusi, isolering, umyndiggjøring.
 • Materiell vold: ødelegge ting eller true med å gjøre det, rive i stykker klær, rasere inventar og lignende.
 • Seksuell vold: enhver form for uønsket seksuell kontakt. Aggresjon eller trusler for å oppnå sex, seksuell trakassering, voldtekt. Dette kan innebære fysisk og digital seksuell vold.
 • Økonomisk vold: ulovlig eller urettmessig bruk av andres penger\eiendeler eller ressurser. F.eks. tyveri av penger og verdisaker, salg av eiendeler, utpressing og stadige lån.
 • Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt for, eller er vitne til vold, konstant er på vakt.
 • Andre former for vold: elektronisk (f.eks. deling av info\bilder via SMS/sosiale medier), æresrelatert (f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse) og menneskehandel (tvunget til prostitusjon).
 • Vold i nære relasjoner . Nære relasjoner  defineres i straffeloven  som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."  Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. Storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap ansees også som nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dersom du er bekymret for et barn, kan du kontakte barnevernstjenestens vakttelefon 

(Man-fre 8-15:00) på tlf : 951 88 102 

Om barneverntjenesten

Alarmtelefon barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

116111.no

Interkommunal barnevernvakt

 • Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå familier, barn og unge i akutte situasjoner. En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke endres raskt. Barnevernvaktenes mandat er først og fremst å sikre at barn og ungdom har det trygt. Barnevernvakten har åpnet 365 dager i året og er åpen når barnevernstjenesten ikke er åpen.

Barnevernvakten (døgnåpen): Tlf: 64 99 32 70

barnevernvakten.no

Kommunes krisesentertilbud

 • Krisesenteret er et akutt lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har åpent hele døgnet, og kan når som helst kontaktes på telefon.
 • Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud for dem som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan bo hjemme eller hos familie og nettverk. Krisesenteret har også et samtaletilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold.

Tlf: 66 93 23 10

Link til Romerike krisesenters nettside

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et spesialisert lavterskeltilbud og den enkelte kan ta direkte kontakt uten henvisning. ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Behandlere i ATV jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Tlf: 40 00 16 64 hverdager mellom kl 09.00-15.30 

Alternativ til Volds nettside (ATV)

Vern for eldre

 • Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre-kontakttelefon: Tlf: 800 30 196

vernforeldre.no

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

 • Din utvei driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

dinutvei.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen er en et døgnåpen, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

hfsm.no

Overgrepsmottak

 • Innbyggere på Romerike kan benytte seg av Oslo kommunes legevakt. Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo er et tilbud for personer som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Både kvinner og menn fra og med 14 år får rask hjelp. Barn vil bli henvist videre til sykehus. Overgrepsmottaket tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Spor sikres, i tilfelle du vil anmelde. Tilbudet er gratis, og ansatte har taushetsplikt.

Telefonnummer til overgrepsmottaket er 23 48 70 90.

Oslo kommuns overgrepsmottak


Publisert: 28.03.2020 12:24:16
Sist endret: 04.02.2021 09:28