Vedtak av planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena

I henhold til plan og bygningsloven § 12.9 vedtok kommunestyret 06.09.2017 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Plan- og bygningslovens § 12-9 krever at kommunen utarbeider planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planprogrammet redegjør for formål, prosess og utredningsbehov for planarbeidet. Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena ble lagt ut på høring 31.03.2017 etter behandling i kommunestyret den 10.06.15.

Gjerdrum kommune har ved høringsfristens utløp mottatt 11 uttalelser fra statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene er vurdert. Det er kun gjort små endringer i selve planprogrammet.

En del av innspillene vil ha betydning for utforming av planforslaget, men har ikke medført nevneverdige endringer av selve planprogrammet. Planforslaget må følge opp følgende
punkter:

  • Trafikk og parkeringsløsninger
  • Utrede alternativ for rulleskiløype
  • Ivareta myrområdet med spesielt hensyn til overvannshåndtering og klimagasser

Rådmannens forslag til vedtak Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes og legges til grunn for den videre planprosessen.

Overordnete myndighet mottar vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Vedlegg:


Publisert: 08.01.2018 09:25:55
Sist endret: 08.01.2018 09:25