Vedtak - detaljregulering av Gjerivegen 16

Kommunestyret vedtok i sak 14/17, den 15.02.17, "Detaljregulering for Gjerivegen 16". Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtak av Detaljregulering av Gjerivegen 16 (klagefrist 01.04.2017) 

Kommmunestyret vedtok, i sak 14/17, den 15.02.17, "Detaljregulering for Gjerivegen 16".

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse.

For nærmere informasjon vises det til saksframlegg, høringsuttalelser med kommentarer og plandokumentene.

Oversikt over plandokumentene:

  1. Planbeskrivelse
  2. Plankart
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  5. Geoteknisk vurdering
  6. Støyutredning med støykart
  7. Frisikt, kart 1 og kart 2
  8. Illustrasjon 
  9. Sammenligning av eiendomsgrenser
  10. Rettsbok jordskiftesak


Disse dokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicesenter.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, men sendes til Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller på epost postmottak@gjerdrum.kommune.no. Klagefristen er 3 uker.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt fram innen 3 år.


Publisert: 10.03.2017 13:20:17
Sist endret: 19.09.2017 10:24