Innhold

NVE skriver i sin anbefaling: «Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk. Anbefalingen bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser, som viser at det ikke er påvist kvikkleire i borpunktene langs Fv 120 på strekningen fra avkjøring til Hønsigutua og til rundkjøringen med avkjøring til Fjælstadgrenda. NVEs anbefaling er følgelig at evakuering av delområde C nå kan avsluttes. Vi anbefaler at vestre del av rundkjøringen holdes stengt, for å begrense allmenn trafikk inn i et område som ligger nært selve skredkanten.»

Evakueringen av dette området oppheves fredag kveld og kommunen varsler beboerne om dette.

Det gjøres samtidig en justering i området sør for skredområdet, langs Ulvedalsbekken og mellom Flatbyvegen og Asmyr. NVE skriver at området kan frigis for det ikke er bebyggelse innenfor området, det er ikke risiko for at vannet kan stige så høyt at det påvirker noe av bebyggelsen rundt, ettersom det er overløp i området ved Fv 120, og at det ikke er økt fare i dette området ved forventet skredutvikling fra brattkantene etter skredet 30.12.2020. Justering av sperringer i dette området vil bli utført så snart som mulig.

NVE minner samtidig om at området med skredmasser, inkludert utløpsområdet mot øst, til dels har tykke og ustabile avsetninger og at det er høy risiko ved å krysse sperrebånd/gjerder og bevege seg inn i dette området.


Publisert: 15.01.2021 18:38:16
Sist endret: 18.01.2021 09:16