Innhold

Gjerdrum og Skedsmo kommuner har i fellesskap utarbeidet en detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum og Leikvoll i Skedsmo. Strekningen er på 2,1 km lang, hvorav 1 650 m ligger i Gjerdrum og 450 m ligger i Skedsmo. Mellom Ask og Klampenborg i Gjerdrum kommune er det nylig opparbeidet gs-veg langs fv. 120, og videre er det tidligere bygget gs-veg mellom Leikvoll og Skedsmokorset i Skedsmo kommune. Strekningen Klampenborg – Leikvoll er derfor en mangel i gang- og sykkelvegnettet langs fv. 120. Strekningen er svingete, har 80 km/t fartsgrense, har svært smal vegskulder og oppleves trafikkfarlig. Målsettingen med planen er å bidra til at det så snart som mulig blir en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ask i Gjerdrum til Skedsmokoset i Skedsmo. En sammenhengende gang- og sykkelveg på denne strekningen vil stimulere til økt bruk av sykkel, samt redusere risikoen for ulykker.

Reguleringsplanen har kostet kommunene i overkant av 5 millioner kroner, hvor av 2,5 millioner kroner for geotekniske undersøkelser. Statens vegvesen har bidratt med 1,0 millioner i planmidler. Kommunene har delt kostnadene forholdsmessig. Byggekostnadene inklusive grunnerverv er i 2018 anslått til 74 millioner kroner.

Det er Akershus fylkeskommune som eier vegen og vil bygge den nye gang- og sykkelvegen. Planen vil bli oversendt fylkeskommunen som innspill til Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2020 – 2023. Tiltaket vil måtte «konkurrere» med andre planlagte gang- og sykkelveger i fylket.

Videoillustrasjon

 


Publisert: 25.03.2019 13:26:37
Sist endret: 25.03.2019 13:26