Innhold

Siste om koronaviruset og praktisk informasjon.

For alle

Oversikt over personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune

Det er til nå registrert 5 personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune.

Koronatelefon Gjerdrum

Kommunens har åpnet egen koronatelefon. Her kan du stille helserelaterte spørsmål som du ikke har funnet svar på andre steder.

Telefonnummeret er 941 77 903. Telefonen er betjent hverdager 08.15–15.00.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstitutet nettsider.

Det finnes også en nasjonal informasjonstelefon med nummer 815 55 015, som har åpent hverdager 08.00-18.00 og helger 09.00–16.00.

Nyttige telefonnummre
 • NAV tlf 55 55 33 33
 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike tlf 412 40 970 
 • Kirkens SOS tlf 22 40 00 40
 • Mental helse tlf 116 123
 • Nasjonal informasjonstelefon tlf 815 55 015

Gjerdrum kommune

 • Fysioterapi tlf 66 10 61 18 / 911 53 361
 • Helsestasjon tlf 66 10 63 10 / 941 77 903
 • Barn og unge samtaletelefon tlf 40 46 54 15 / 40 64 77 44

Ved akutt behov for hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt tlf 116 117 eller 113.

Trenger du noen å snakke med?

Det er en krevende situasjon vi er i.

Vi har ikke de samme møtepunktene som ellers, og alle opplever store begrensninger i sine daglige aktiviteter.

Trenger du en god prat?

Gjerdrum kommune har i samarbeid med omsorgsberedskapsgruppen i Sanitetsforeningen og andre frivillige opprettet en telefontjeneste som kan tilby en prat når det er behov for det.

Hvis du ønsker å bli oppringt, ring 66 10 62 52 mellom kl. 09.00-15.00 mandag-fredag, så formidler vi kontakt.

Telefonen er ikke ment som en tjeneste som gir informasjon om Koronaviruset.

Andre offentlige hjelpetelefoner

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Mental helse: 116 123
Kommunens arbeid mot vold og overgrep i nære relasjoner

Et trygt samfunn - et ansvar for alle

Politiets råd om vold i nære relasjoner

Plikt.no

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle», og dette er et overordnet mål for alle tjenesteområder i kommuneplanens samfunnsdel. Dette målet gjenspeiles i «Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner», gjennom planens overordnede mål om å forebygge, avdekke og redusere konsekvensen av vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats.

Ansatte som jobber innen helse, omsorg, kultur, utdanning og oppvekst skal ha kunnskap om og kompetanse til å forebygge, avdekke og bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Innbyggere i Gjerdrum kommune skal få kunnskap om hvordan de kan opptre og få hjelp når de blir kjent med, eller selv utsettes for vold/utøver vold.

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Hva er vold?

Vold: er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. (Per Isdal)

 • Fysisk vold: handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den andres viten eller vilje. For eksempel slag, spark, lugging, dytting, hardt stell, ikke nok mat, overmedisinering.
 • Psykisk vold: trusler om vold, utskjelling, ydmykelser, degradering, truende atferd, kontroll, sjalusi, isolering, umyndiggjøring.
 • Materiell vold: ødelegge ting eller true med å gjøre det, rive i stykker klær, rasere inventar og lignende.
 • Seksuell vold: enhver form for uønsket seksuell kontakt. Aggresjon eller trusler for å oppnå sex, seksuell trakassering, voldtekt. Dette kan innebære fysisk og digital seksuell vold.
 • Økonomisk vold: ulovlig eller urettmessig bruk av andres penger\eiendeler eller ressurser. F.eks. tyveri av penger og verdisaker, salg av eiendeler, utpressing og stadige lån.
 • Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt for, eller er vitne til vold, konstant er på vakt.
 • Andre former for voldelektronisk (f.eks. deling av info\bilder via SMS/sosiale medier), æresrelatert (f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse) og menneskehandel (tvunget til prostitusjon).
 • Vold i nære relasjoner . Nære relasjoner  defineres i straffeloven  som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."  Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. Storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap ansees også som nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dersom du er bekymret for et barn, kan du kontakte barnevernstjenestens vakttelefon 

(Man-fre 8-15:00) på tlf : 951 88 102 

Om barneverntjenesten

Alarmtelefon barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

116111.no

Interkommunal barnevernvakt

 • Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå familier, barn og unge i akutte situasjoner. En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke endres raskt. Barnevernvaktenes mandat er først og fremst å sikre at barn og ungdom har det trygt. Barnevernvakten har åpnet 365 dager i året og er åpen når barnevernstjenesten ikke er åpen.

Barnevernvakten (døgnåpen): Tlf: 64 99 32 70

barnevernvakten.no

Kommunes krisesentertilbud

 • Krisesenteret er et akutt lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har åpent hele døgnet, og kan når som helst kontaktes på telefon.
 • Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud for dem som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan bo hjemme eller hos familie og nettverk. Krisesenteret har også et samtaletilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold.

Tlf: 66 93 23 10

Link til Romerike krisesenters nettside

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et spesialisert lavterskeltilbud og den enkelte kan ta direkte kontakt uten henvisning. ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Behandlere i ATV jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Tlf: 40 00 16 64 hverdager mellom kl 09.00-15.30 

Alternativ til Volds nettside (ATV)

Vern for eldre

 • Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre-kontakttelefon: Tlf: 800 30 196

vernforeldre.no

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

 • Din utvei driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

dinutvei.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen er en et døgnåpen, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

hfsm.no

Overgrepsmottak

 • Innbyggere på Romerike kan benytte seg av Oslo kommunes legevakt. Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo er et tilbud for personer som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Både kvinner og menn fra og med 14 år får rask hjelp. Barn vil bli henvist videre til sykehus. Overgrepsmottaket tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Spor sikres, i tilfelle du vil anmelde. Tilbudet er gratis, og ansatte har taushetsplikt.

Telefonnummer til overgrepsmottaket er 23 48 70 90.

Oslo kommuns overgrepsmottak

Kriseledelse

I forbindelse med regjeringens og helsemyndighetenes tiltaksliste knyttet til spredningen av koronaviruset, etablerte Gjerdrum kriseledelse 12. mars 2020.

Reduserte og stengte tjenestetilbud 

Informasjon

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot / stenging av en rekke type virksomheter.

Les mer om dette på Helsedirektoratet sine nettsider.

Gjerdrum kommune vil på bakgrunn av disse føringene fra regjeringen ha redusert tjenesteproduksjon, hvor kritiske og viktigste samfunnsfunksjoner prioriteres.

Pålegget gjelder til og med 13.04.2020 eller til ny informasjon kommer. 

Ved motstridende informasjon på kommunes hovedside og virksomhetenes sider, gjelder informasjonen på hovedsiden.

Herredshuset

Gjerdrum kommune stenger Herredshuset for publikumskontakt fra mandag 16.03.2020, foreløpig til og med 13.04.2020.

Telefontid på sentralbordet utvides i denne perioden med åpningstid kl. 08.30-15.00.

NAV

NAV Gjerdrum stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitte av koronaviruset.

Driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon.

NAVs kontaktsenter kan nås på telefon 55 55 33 33.

Helsetjenester

Hjemmesykepleien

Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

Brukere av hjemmesykepleien er blant de mest sårbare for smittespredning. Hjemmesykepleien ser seg derfor nødt til å redusere tilbudet som et tiltak for å hindre smittespredning av Koronaviruset.

Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene, og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest.

Det betyr at de som har hjemmesykepleie, kan oppleve at tjenesten reduseres eller faller helt bort. Vi vil vurdere fortløpende hvordan hjemmesykepleien kan gi forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Besøk fra hjemmesykepleien

- Hyppigheten av besøk vurderes fortløpende

- Besøk som reduseres/faller bort vil kunne være hjelp til å ta av og på strømper, bistand til å dusje og øvrig tilsyn. Tilsyn vil kunne erstattes med telefonsamtaler.

- Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, matservering og medisinering.

- De det berører vil få beskjed

- Endringer og beskjeder kan komme på kort varsel

Samarbeid med pårørende og brukere

- Vi oppfordrer pårørende til å bidra med å ivareta sine nærmeste der det er mulig.

- Pårørende kan bli kontaktet for å kunne være behjelpelige med å overta oppgaver til sine nærmeste i en periode. Disse oppgavene kan være hjelp til strømper, ernæring, administrering av medisiner, tilsyn, telefonkontakt o.l.

- Hjemmeboende brukere av hjemmesykepleien henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte.

- Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

- For å hindre smittespredning er det ønskelig at brukere/pårørende setter frem såpe og tørkepapir til de ansatte.  

Omdisponering av personell

- Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for dette i situasjonen vi er i nå. Send sms til 917 59 496 dersom dere ønsker å formidle beskjeder til hjemmesykepleien.

Helsestasjon

For å begrense smitterisiko, reduserer vi tilbudet til et minimum:

 • Bare én forelder/foresatt følger barnet til helsestasjonen, søsken kan ikke være med.
 • Gravide må komme alene til konsultasjon.
 • Foresatte til nyfødte bes ta kontakt med helsestasjonen på telefon for å gjøre avtale.   

Alle som har en avtale der det er endring, blir kontaktet fortløpende.

Vaksinasjon av barn skal så langt det er mulig gjennomføres.

Ta kontakt med helsestasjonen på tlf 66 10 63 10 / 941 77 903

Telefonen er betjent mandag–fredag fra kl. 08.00–15.30

Barn og unge samtaletelefon

Helsestasjonen oppretter en ny telefontjeneste for skolebarn og ungdom i Gjerdrum kommune,

tlf 40 46 54 15 og 40 64 77 44. 

Familieteamet i Gjerdrum betjener telefonen og er tilgjengelig mandag – fredag kl. 08.30-15.00.

Se film

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen ønsker å bidra til å forebygge smittespredning og stanser derfor all gruppeaktivitet.

Helsesamtaler, én til én, fortsetter inntil videre.

Barneverntjenesten

Gjerdrum barneverntjeneste vil som følge av smitteverntiltak for å forhindre spredning av koronaviruset, gjøre en vurdering i forkant av hver enkelt konsultasjon. Det vil derfor kunne vurderes alternative løsninger for samtaler, som telefonmøter og telefonkonferanser.

Sykehjemmet og tilrettelagte boliger

Helsedirektoratet har kommet med føringer om besøksrestriksjon til helseinstitusjoner. Gjerdrum kommune har innført følgende bestemmelse:

 • Ingen besøkende til sykehjemmet eller tilrettelagte boliger

I sjeldne tilfeller kan avdelinger gjøre unntak for besøkende, så fremt de ikke har luftveissymptomer. Dette må planlegges med omfattende smitteverntiltak. Ta kontakt med avdelingsleder (dagtid) eller ansvarsvakt (kveld/helg) på telefon ved spørsmål knyttet til dette.

Psykiske tjenester

På bakgrunn av pålegg fra helsemyndighetene, påvirkes dessverre også driften av psykisk helsetjeneste, og vi må følge de til enhver tid gjeldene pålegg.

Vi er alle påvirket av den situasjonen vi nå står i, og vi vet at mange har det vanskelig.

Vi vil i den grad det er mulig ivareta alle våre pasienter på best mulige måte, fortrinnsvis via telefon.

Dette innebærer at vi kun unntaksvis vil ta pasienter inn til samtaler på kontoret. Da må følgende spørsmål avklares på forhånd:

 • Har du noen symptomer på luftveisinfeksjon?
 • Har du vært utenfor Norden i løpet av de siste 14 dagene?
 • Har du vært i nærheten av noen som har hatt mistanke eller fått påvist om koronavirus?

Vi gjør oppmerksom på at disse spørsmålene kan endres på kort varsel.

INGEN skal møte opp ved våre kontorer uten avtale!

Dagsenter psykisk helse AKS er stengt inntil videre, i tillegg til alle grupper og kurs.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes mye gode ressurser på nettet, bl.a.

https://nhi.no/psykisk-helse

www.kirkens-sos.no /hjelpetelefon 22 40 00 40

www.mentalhelse.no / hjelpetelefon 116 123

Ved akutt behov for hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt eller 113. 

Husk å ta vare på hverandre og ikke vær redd for å be om hjelp fra venner eller naboer.

Bruk telefon og sosiale medier – hold kontakt og støtt opp om hverandre.

Dette skal vi klare, og hverdagen vil komme tilbake!

Barnehager, skole og SFO

Alle barnehager, skoler og SFO er stengt som følge av nasjonale pålegg fra 12.03.2020

Elever i grunnskolen får undervisning digitalt, og lærerne jobber hjemmefra og har dialog med elevene gjennom digitale plattformer.  

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner får tilbud om tilsyn i barnehage og skole. Fra mandag 
16. mars omfattes ca. 40 barn av denne ordningen. Tilbudene gis i alle kommunale og private barnehager og på de tre skolene. 

Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

Gjerdrum kommune innførte 12.03.20 stengning av barnehager og SFO av smittevernhensyn, gjeldende fra 13.03.20.

Gjerdrum kommune har allerede sendt ut faktura for de med plass i kommunal barnehage og SFO for april, med forfall 01.04.2020. Denne vil krediteres i sin helhet for alle som har mottatt faktura. Har du avtalegiro, ber vi deg om å gå inn å stoppe denne i nettbanken din, slik at den ikke går til betaling.

Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunal barnehage- og SFO-plass før situasjonen er avklart. Dette gjelder også for de barn som likevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer for pårørende med kritiske samfunnsroller.

Refusjon av dager i mars håper vi å kunne avregne mot en fremtidig faktura. Der det ikke er mulig, vil dette refunderes på et senere tidspunkt.

Beslutningen gjelder for kommunale barnehager og kommunal SFO.

Stengte virksomheter

Oversikt stengte virksomheter
 • Gjerdrum kulturhus
 • Gjerdrum kulturskole
 • Frivilligsentralen
 • Gjerdrum folkebibliotek
 • Fritidsklubben
 • Fysioterapi, ved spørsmål ta kontakt på tlf.: 66 10 61 18 / 911 53 361
Næringsliv og frivillige organisasjoner
 • Alle aktiviteter i GIL, andre idrettsforeninger og idrettshallen stopper inntil videre. 
 • For alle serveringssteder i Gjerdrum vil det ikke være tillatt å holde åpent for publikum, med mindre besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Produksjon og levering av mat (take-out og catering) vil fortsatt være tillatt, så fremt smittevernregler kan ivaretas.
 • Sprek Gjerdrum og Gjerdrum Fysioterapi og trening stenges.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje, kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende må holde stengt. Dette gjelder også virksomheter som leverer slike tjenester hjemmefra. 

Interkommunale tjenester

Interkommunale selskap

Kommunen har løpende dialog med alle interkommunale selskap som leverer samfunnskritiske tjenester til kommunen:

For ansatte i Gjerdrum kommune

Tiltak for kommunes ansatte

For kommunens ansatte er det stort fokus på å unngå smittespredning. Det er innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til det. Møteaktivitetene er begrenset til et minimum.


Publisert: 23.03.2020 10:09:53
Sist endret: 31.03.2020 15:43