Innhold

 Informasjon

Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune

Det er til nå registrert 10 personer med påvist smitte av koronaviruset i Gjerdrum kommune.

Informasjon om koronaviruset

Organisering

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye koronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger råd og retningslinjer som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttets nettside.

Helsedirektoratet har opprettet en egen informasjonstjeneste om koronaviruset, hvor du kan få svar på spørsmål knyttet til dette. Du kan ringe telefon 815 55 015.

Regjeringen har innført sterke tiltak for å redusere smittespredning av COVID 19-viruset. Du kan lese mer om føringer fra regjeringen her:

Helsedirektoratets nettside

 

Ved mistanke om smitte

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Et viktig tiltak nå for å hindre smittespredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Hvis du har luftveissymptomer og lurer på om det kan være koronavirus, finner du mer informasjon her. Du kan også melde fra hvis du mistenker koronavirus her. Gjennom denne løsningen får du ikke kontakt med lege eller helsevesenet. Du hjelper imidlertid Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Hvis du får alvorlige symptomer, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom på legekontoret eller legevakten. 

 

Råd og informasjon om krantane og isolering

Har du spørsmål om karantene og isolering, kan du lese mer her. 

 

Råd til reisende

Regler som gjelder for reisende kan du lese her.

 

Til foresatte med barn i skoler og barnehager

Gjerdrum kommune følger de nasjonale råd og anbefalinger som blir gitt fra folkehelseinstituttet (FHI).

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er viktig å snakke med barn om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Informasjonen må være faktabasert. Se her for flere gode råd og tips.

Det er også viktig at barn får opplæring i god håndhygiene, som er det aller viktigste smitteforebyggende tiltaket. Håndhilsing, klemming og kyssing bør i størst mulig grad unngås der det er mulig. 

Her er en informasjonsfilm om koronavirus rettet mot barn og unge:

 

Råd om smittevern

Vi vil minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer.

 • God håndhygiene
 • Hoste/nyse i papirlommetørkle. Hvis ikke tilgjengelig, bruk albuen
 • Unngå håndhilsing o.l. 
   

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på fere språk

Folkehelseinstitutet har laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Til brosjyre og video

 

Nyttige linker

helsenorge.no

fhi.no

helsedirektoratet.no

Nyttige telefonnummre
 • NAV tlf 55 55 33 33
 • Vakttelefonen for arbeidsgivere på Øvre Romerike tlf 412 40 970 
 • Kirkens SOS tlf 22 40 00 40
 • Mental helse tlf 116 123
 • Nasjonal informasjonstelefon tlf 815 55 015

Gjerdrum kommune

 • Telefontjeneste for samtale og praktisk bistand tlf 66 10 62 52
 • Fysioterapi tlf 66 10 61 18 / 911 53 361
 • Helsestasjon tlf 66 10 63 10 / 481 97 955
 • Barn og unge samtaletelefon tlf 40 46 54 15 / 40 64 77 44

Ved akutt behov for hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt tlf 116 117 eller 113.

Trenger du noen å snakke med eller praktisk bistand?

Gjerdrum kommune har i samarbeid med omsorgsberedskapsgruppen i Sanitetsforeningen og andre frivillige opprettet en telefontjeneste som kan tilby en prat når det er behov for det eller praktisk bistand.

Hvis du ønsker å bli oppringt, ring 66 10 62 52 mellom kl. 09.00-15.00 mandag-fredag, så formidler vi kontakt.

Telefonen er ikke ment som en tjeneste som gir informasjon om Koronaviruset.

Andre offentlige hjelpetelefoner

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Mental helse: 116 123
Kommunens arbeid mot vold og overgrep i nære relasjoner

Et trygt samfunn - et ansvar for alle

Politiets råd om vold i nære relasjoner

Plikt.no

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Gjerdrum kommunes visjon er «Livskvalitet for alle», og dette er et overordnet mål for alle tjenesteområder i kommuneplanens samfunnsdel. Dette målet gjenspeiles i «Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner», gjennom planens overordnede mål om å forebygge, avdekke og redusere konsekvensen av vold i nære relasjoner gjennom målrettet innsats.

Ansatte som jobber innen helse, omsorg, kultur, utdanning og oppvekst skal ha kunnskap om og kompetanse til å forebygge, avdekke og bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Innbyggere i Gjerdrum kommune skal få kunnskap om hvordan de kan opptre og få hjelp når de blir kjent med, eller selv utsettes for vold/utøver vold.

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Hva er vold?

Vold: er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. (Per Isdal)

 • Fysisk vold: handlinger som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den andres viten eller vilje. For eksempel slag, spark, lugging, dytting, hardt stell, ikke nok mat, overmedisinering.
 • Psykisk vold: trusler om vold, utskjelling, ydmykelser, degradering, truende atferd, kontroll, sjalusi, isolering, umyndiggjøring.
 • Materiell vold: ødelegge ting eller true med å gjøre det, rive i stykker klær, rasere inventar og lignende.
 • Seksuell vold: enhver form for uønsket seksuell kontakt. Aggresjon eller trusler for å oppnå sex, seksuell trakassering, voldtekt. Dette kan innebære fysisk og digital seksuell vold.
 • Økonomisk vold: ulovlig eller urettmessig bruk av andres penger\eiendeler eller ressurser. F.eks. tyveri av penger og verdisaker, salg av eiendeler, utpressing og stadige lån.
 • Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt for, eller er vitne til vold, konstant er på vakt.
 • Andre former for voldelektronisk (f.eks. deling av info\bilder via SMS/sosiale medier), æresrelatert (f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse) og menneskehandel (tvunget til prostitusjon).
 • Vold i nære relasjoner . Nære relasjoner  defineres i straffeloven  som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg."  Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. Storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap ansees også som nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dersom du er bekymret for et barn, kan du kontakte barnevernstjenestens vakttelefon 

(Man-fre 8-15:00) på tlf : 951 88 102 

Om barneverntjenesten

Alarmtelefon barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

116111.no

Interkommunal barnevernvakt

 • Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå familier, barn og unge i akutte situasjoner. En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke endres raskt. Barnevernvaktenes mandat er først og fremst å sikre at barn og ungdom har det trygt. Barnevernvakten har åpnet 365 dager i året og er åpen når barnevernstjenesten ikke er åpen.

Barnevernvakten (døgnåpen): Tlf: 64 99 32 70

barnevernvakten.no

Kommunes krisesentertilbud

 • Krisesenteret er et akutt lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har åpent hele døgnet, og kan når som helst kontaktes på telefon.
 • Krisesenteret tilbyr et beskyttet botilbud for dem som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan bo hjemme eller hos familie og nettverk. Krisesenteret har også et samtaletilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold.

Tlf: 66 93 23 10

Link til Romerike krisesenters nettside

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et spesialisert lavterskeltilbud og den enkelte kan ta direkte kontakt uten henvisning. ATV Romerike tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. Behandlere i ATV jobber ut ifra at volden er et problem som rammer hele familien. 

Tlf: 40 00 16 64 hverdager mellom kl 09.00-15.30 

Alternativ til Volds nettside (ATV)

Vern for eldre

 • Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre-kontakttelefon: Tlf: 800 30 196

vernforeldre.no

Nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

 • Din utvei driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

dinutvei.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen er en et døgnåpen, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Tlf: 800 57 000

hfsm.no

Overgrepsmottak

 • Innbyggere på Romerike kan benytte seg av Oslo kommunes legevakt. Overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo er et tilbud for personer som har vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser. Både kvinner og menn fra og med 14 år får rask hjelp. Barn vil bli henvist videre til sykehus. Overgrepsmottaket tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. Spor sikres, i tilfelle du vil anmelde. Tilbudet er gratis, og ansatte har taushetsplikt.

Telefonnummer til overgrepsmottaket er 23 48 70 90.

Oslo kommuns overgrepsmottak

Kriseledelse

I forbindelse med regjeringens og helsemyndighetenes tiltaksliste knyttet til spredningen av koronaviruset, etablerte Gjerdrum kriseledelse 12. mars 2020.

Reduserte og stengte tjenestetilbud 

Informasjon

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot / stenging av en rekke type virksomheter.

Les mer om dette på Helsedirektoratet sine nettsider.

Gjerdrum kommune vil på bakgrunn av disse føringene fra regjeringen ha redusert tjenesteproduksjon, hvor kritiske og viktigste samfunnsfunksjoner prioriteres.

Ved motstridende informasjon på kommunes hovedside og virksomhetenes sider, gjelder informasjonen på hovedsiden.

Herredshuset

Gjerdrum kommune stenger inntil videre Herredshuset for publikumskontakt.

Telefontid på sentralbordet er kl. 10:00 - 14:00. 

NAV

NAV Gjerdrum stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitte av koronaviruset.

Driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon.

NAVs kontaktsenter kan nås på telefon 55 55 33 33.

Stengte virksomheter

Oversikt stengte virksomheter

 • Gjerdrum kulturhus
 • Gjerdrum kulturskole
 • Frivilligsentralen
 • Fritidsklubben

Næringsliv og frivillige organisasjoner

 • Alle aktiviteter i GIL, andre idrettsforeninger og idrettshallen stopper inntil videre. 
 • For alle serveringssteder i Gjerdrum vil det ikke være tillatt å holde åpent for publikum, med mindre besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Produksjon og levering av mat (take-out og catering) vil fortsatt være tillatt, så fremt smittevernregler kan ivaretas.
 • Sprek Gjerdrum og Gjerdrum Fysioterapi og trening stenges.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje, kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende må holde stengt. Dette gjelder også virksomheter som leverer slike tjenester hjemmefra.

Helsetjenester

Fastlegene

Egen luftveisklinikk opprettet i tilknytning til Gjerdrum legesenter

Gjerdrum kommune har i samarbeid med Gjerdrum legesenter opprettet en luftveisklinikk i egne lokaler i den gamle barnehagen ved siden av legesenteret. Her kan pasienter med luftveissymptomer bli vurdert. Hensikten er å minimere faren for smitte inne på selve legesenteret, og at pasienter trygt kan komme til nødvendige konsultasjoner. Ingen må møte direkte på luftveisklinikken, men gjøre timeavtale med legesenteret på forhånd, tlf. 66 10 63 20.

Det er viktig at pasienter tar kontakt med legesenteret ved tegn på annen sykdom. Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time. Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video, vil du få beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres. Når du kommer til avtalt time på legesenteret, vennligst vent til du blir ropt opp og hold god avstand til alle andre.

Legeerklæringer, attester og helseproblemer som kan vente, må imidlertid nedprioriteres i denne situasjonen.

Mer om koronatiltak ved Gjerdrum legesenter finner du her.

Digital hjemmeoppfølging, Covid-19

Gjerdrum kommune tilbyr digital hjemmeoppfølging til innbyggere som har fått påvist smitte med Covid-19 og deres nærkontakter, til innbyggere som har symptomer på smitte, eller som er i risikogruppe for alvorlig sykdom ved smitte. 

Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste hvor du som innbygger daglig svarer på spørreskjema om din helsetilstand, og sender inn elektronisk via smarttelefon/nettbrett/PC. Registreringene følges opp av helsepersonell, som kontakter deg dersom dine svar viser mulig forverring av din helsetilstand.

Målet med ordningen er å sikre forsvarlig oppfølging av innbyggere knyttet til Covid-19. Ved digital oppfølging i hjemmet kan smittespredning unngås, og målet er at forverrelser av sykdom kan identifiseres raskt.

Dersom du har fått påvist smitte, er nærkontakt, har symptomer på smitte eller er i risikogruppe, kan du registrere deg for digital hjemmeoppfølging ved å trykke på lenken nederst på siden.

Du må disponere egen smarttelefon/nettbrett/PC, ha mobildekning/Wifi i hjemmet samt BankID. Tjenesten er gratis og gis kun til innbyggere over 18 år som har bostedsadresse i Gjerdrum kommune.

Risikogrupper:

Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen. Sannsynligheten for dette er større dersom de har underliggende sykdommer. Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person.

For utfyllende informasjon om risikogrupper her.

Etter at du har registrert deg via lenken nederst, anbefaler vi deg å laste ned appen Digital Hands. Dette gjør oppfølgingen enklere og du kan gjennomføre videosamtaler med oppfølgingstjenesten ved behov. Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Dersom du ikke har en smarttelefon eller et nettbrett hvor du kan laste ned apper, kan du benytte deg av nettadressen her for videre oppfølging. Denne fungerer på PC, nettbrett og smarttelefon.

Oppfølgingstjenesten i Gjerdrum er bemannet med helsepersonell og er åpen alle hverdager fra kl. 09-15. Ved behov for bistand til registrering og/eller nedlastning av app kan du ringe tlf. 476 72 699.

MERK: Digital hjemmeppfølging Covid-19 er ikke en akutt helsetjeneste.

Er du syk og trenger legehjelp, kontakt fastlege. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Lenke for registrering (må fylles ut før app kan lastes ned)

Fysio/ergoterapi

Fysio/ergoterapi er åpent for hjemmebesøk etter avtale, tlf 66 10 61 18 / 911 53 361.

Hjemmesykepleien

Informasjon til de som mottar hjemmesykepleie i Gjerdrum kommune og til deres pårørende

Brukere av hjemmesykepleien er blant de mest sårbare for smittespredning. Hjemmesykepleien ser seg derfor nødt til å redusere tilbudet som et tiltak for å hindre smittespredning av Koronaviruset.

Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene, og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest.

Det betyr at de som har hjemmesykepleie, kan oppleve at tjenesten reduseres eller faller helt bort. Vi vil vurdere fortløpende hvordan hjemmesykepleien kan gi forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Besøk fra hjemmesykepleien

- Hyppigheten av besøk vurderes fortløpende

- Besøk som reduseres/faller bort vil kunne være hjelp til å ta av og på strømper, bistand til å dusje og øvrig tilsyn. Tilsyn vil kunne erstattes med telefonsamtaler.

- Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, matservering og medisinering.

- De det berører vil få beskjed

- Endringer og beskjeder kan komme på kort varsel

Samarbeid med pårørende og brukere

- Vi oppfordrer pårørende til å bidra med å ivareta sine nærmeste der det er mulig.

- Pårørende kan bli kontaktet for å kunne være behjelpelige med å overta oppgaver til sine nærmeste i en periode. Disse oppgavene kan være hjelp til strømper, ernæring, administrering av medisiner, tilsyn, telefonkontakt o.l.

- Hjemmeboende brukere av hjemmesykepleien henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende for å hindre smitte.

- Pårørende med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke komme på besøk.

- For å hindre smittespredning er det ønskelig at brukere/pårørende setter frem såpe og tørkepapir til de ansatte.  

Omdisponering av personell

- Da vi vil kunne trenge mer personell for å yte nødvendige tjenester, vil vi måtte omdisponere personell fra andre tjenester i kommunen. Dette vil kunne bety at noen av våre tjenestemottakere vil komme til å oppleve å få besøk av personer de ikke er kjent med fra tidligere

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for dette i situasjonen vi er i nå. Send sms til 917 59 496 dersom dere ønsker å formidle beskjeder til hjemmesykepleien.

Helsestasjonen

For alle konsultasjoner på helsestasjonen gjelder følgende:

Alle som kommer til helsestasjonen må være friske og ikke hatt nærkontakt med noen smittet med koronavirus.

Alle mottar SMS samme dag som timeavtalen.

Kun èn forelder følger barnet til helsestasjonen.

 • Søsken kan ikke være med på helsestasjonen

Venterom:

 • Foreldre og barn skal sprite hender før de går inn og ut av helsestasjonen.

Unntak babyer som ikke går selvstendig.

 • Max 3-4  personer (inklusive barn) på venterom
 • 2 meters avstand mellom familier
 • Møt presis til timen. Dersom vi er forsinket, vil vi sende en SMS for å unngå unødvendig venting på venterommet.
 • Foreldre med barn som er vaksinert, kan vente siste del av 20 min. - observasjonstiden utenfor helsestasjonen.

 

Svangerskapskontroller

Alle anbefalte svangerskapskontroller gjennomføres ved helsestasjonen. Gravide med behov for ekstra oppfølging prioriteres.

Oppfølging av nyfødte og barselkvinner gjøres med tilpasset kontaktform for mor og barn, primært på helsestasjonen.

Gravide må komme alene til konsultasjonen.

 

Helsestasjon 0-5 år

Alle nyfødte følges opp med ordinært program og tilpasset kontaktform for mor og barn, primært på helsestasjonen.

Anbefalt helsestasjonsprogram gjennomføres, alle som individuelle konsultasjoner.

Barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres.

Foreldre og barn med behov for ekstra oppfølging prioriteres.

 

Skolehelsetjenesten -  Barneskoler

Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon mandag til fredag. 

Åpen dør- tilbudet åpner 27. april. 

Helsesykepleier gjennomfører elev- og foreldresamtaler på skolehelsetjenestens kontorer etter avtale.

Se for øvrig skolens Visma for ytterligere informasjon om skolehelsetjenesten.

 

Skolehelsetjenesten – Ungdomsskolen

Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon mandag til fredag. 

Åpen dør- tilbudet åpner igjen på onsdager kl 12:00-15:00 . 

Helsesykepleier gjennomfører elev- og foreldresamtaler på skolehelsetjenestens kontorer etter avtale.

Se for øvrig skolens Visma for ytterligere informasjon om skolehelsetjenesten.

 

Helsestasjon for ungdom

Ordinær åpningstid hver mandag fra kl 15:00-17:00.

Helsesykepleier tilstede hver uke. Lege tilstede i oddetallsuker.

 

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten for barn er åpnet.

Timeavtaler på helsestasjon for barn 0-5 år avtales.

Fysioterapeut starter igjen individuell oppfølging av barn i barnehage og skole.

De aktuelle kontaktes av fysioterapeut og avtaler time.

 

Familieteam

Er å treffe på kontakttelefon for barn og unge, tlf. 40 46 54 15/40 64 77 44 daglig kl. 08:00-15:00.

Timeavtaler med familieteamet er åpnet igjen og individuelle timer avtales.

 

Reisevaksinasjon

Tilbudet er stengt inntil videre.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 10 63 10/ 941 77 903.

Velkommen til helsestasjonen!

 

Se film

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen ønsker å bidra til å forebygge smittespredning og stanser derfor all gruppeaktivitet.

Helsesamtaler, én til én, fortsetter inntil videre.

Barneverntjenesten

Gjerdrum barneverntjeneste vil som følge av smitteverntiltak for å forhindre spredning av koronaviruset, gjøre en vurdering i forkant av hver enkelt konsultasjon. Det vil derfor kunne vurderes alternative løsninger for samtaler, som telefonmøter og telefonkonferanser.

Sykehjemmet og tilrettelagte boliger

Helsedirektoratet har kommet med føringer om besøksrestriksjon til helseinstitusjoner. Gjerdrum kommune har innført følgende bestemmelse:

 • Ingen besøkende til sykehjemmet eller tilrettelagte boliger

I sjeldne tilfeller kan avdelinger gjøre unntak for besøkende, så fremt de ikke har luftveissymptomer. Dette må planlegges med omfattende smitteverntiltak. Ta kontakt med avdelingsleder (dagtid) eller ansvarsvakt (kveld/helg) på telefon ved spørsmål knyttet til dette.

Psykiske tjenester

På bakgrunn av pålegg fra helsemyndighetene, påvirkes dessverre også driften av psykisk helsetjeneste, og vi må følge de til enhver tid gjeldene pålegg.

Vi er alle påvirket av den situasjonen vi nå står i, og vi vet at mange har det vanskelig.

Vi vil i den grad det er mulig ivareta alle våre pasienter på best mulige måte, fortrinnsvis via telefon.

Dette innebærer at vi kun unntaksvis vil ta pasienter inn til samtaler på kontoret. Da må følgende spørsmål avklares på forhånd:

 • Har du noen symptomer på luftveisinfeksjon?
 • Har du vært utenfor Norden i løpet av de siste 14 dagene?
 • Har du vært i nærheten av noen som har hatt mistanke eller fått påvist om koronavirus?

Vi gjør oppmerksom på at disse spørsmålene kan endres på kort varsel.

INGEN skal møte opp ved våre kontorer uten avtale!

Dagsenter psykisk helse AKS er stengt inntil videre, i tillegg til alle grupper og kurs.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes mye gode ressurser på nettet, bl.a.

https://nhi.no/psykisk-helse

www.kirkens-sos.no /hjelpetelefon 22 40 00 40

www.mentalhelse.no / hjelpetelefon 116 123

Ved akutt behov for hjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt eller 113. 

Husk å ta vare på hverandre og ikke vær redd for å be om hjelp fra venner eller naboer.

Bruk telefon og sosiale medier – hold kontakt og støtt opp om hverandre.

Dette skal vi klare, og hverdagen vil komme tilbake!

Barnehager, skole og SFO

Refusjon av utgifter til kommunal barnehage og SFO

Gjerdrum kommune innførte 12.03.20 stengning av barnehager og SFO av smittevernhensyn, gjeldende fra 13.03.20.

Gjerdrum kommune har allerede sendt ut faktura for de med plass i kommunal barnehage og SFO for april, med forfall 01.04.2020. Denne vil krediteres i sin helhet for alle som har mottatt faktura. Har du avtalegiro, ber vi deg om å gå inn å stoppe denne i nettbanken din, slik at den ikke går til betaling.

Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunal barnehage- og SFO-plass før situasjonen er avklart. Dette gjelder også for de barn som likevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer for pårørende med kritiske samfunnsroller.

Refusjon av dager i mars håper vi å kunne avregne mot en fremtidig faktura. Der det ikke er mulig, vil dette refunderes på et senere tidspunkt.

Beslutningen gjelder for kommunale barnehager og kommunal SFO. 

Interkommunale tjenester

Interkommunale selskap

Kommunen har løpende dialog med alle interkommunale selskap som leverer samfunnskritiske tjenester til kommunen:

For ansatte i Gjerdrum kommune

Tiltak for kommunes ansatte

For kommunens ansatte er det stort fokus på å unngå smittespredning. Det er innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til det. Møteaktivitetene er begrenset til et minimum.


Publisert: 23.03.2020 10:09:53
Sist endret: 25.05.2020 14:49