Kartlegging av behov for lagerplass ved Gjerdrum kulturhus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Både de frivillige organisasjonene, faste leietakere og kommunen har behov for lagringsplass på
kulturhuset i større eller mindre grad. I tillegg kan det være aktører som per i dag ikke bruker huset,
som ønsker seg inn, og som kan ha behov. Nå skal lagerbehovet kartlegges, for å kunne gjøre grep for
å forbedre lagersituasjonen på huset.
Med mange brukere og ulike behov, må det også prioriteres. Kulturhuset har mange lagerrom, men
de bør brukes til utstyr som brukes ofte. Kanskje kan vi kaste en del, kanskje kan vi systematisere og
endre innredning for bedre plassutnyttelse? Burde vi ha mer reoler? Kanskje aktører som ikke er der
per i dag trenger plass? Kanskje noen har plass å avse? Hva brukes ofte og må være lett tilgjengelig?
Ønsket om tilbakemelding om behov for lagerplass på kulturhuset sendes bredt ut. Det er opp til
potensielle behovseiere å vurdere om har behov eller ikke. Det er en forutsetning at alle med
eksisterende lagerplass, eller de som ønsker å få det, melder inn det i denne runden.
Vi ønsker svar på følgende spørsmål:
1. Navn på behovseier (lag og forening/fast leietaker/virksomhet m.m.)
2. Kontaktinformasjon (navn på kontaktperson/epost/tlf)
3. Kort beskrivelse av aktivitet/bruk av kulturhuset/antall brukere
4. Har behovseier lagerplass per i dag på kulturhuset? Besvar i så fall følgende:
     a. Hva slags rom/bruksområde?
     b. Hvor i bygget?
     c. Dekker dagens lagerplass behovet?
     d. Behov for enkle eller større tiltak som kunne økt utnyttelsesgraden?
     e. Er det noe som kunne vært kastet eller lagret et annet sted?
     f. Har dere sambruk med andre i dag? Hvis nei: Er dette mulig, og med hvem?
5. Ønsket lagerbehov (besvares av nye behovseiere fullt ut, mens eksisterende behovseiere
svarer på det som er relevant)
     a. Hva trenger man å lagre på huset for at aktiviteten skal fungere?
     b. Arealbehov og ev. spesielle krav til rommet, hyller, terskler, dører m.m.?
     c. Momenter vedr plassering i bygget, nærhet til rom/funksjoner, innlasting/utlasting?
     d. Hvor ofte vil lager være i bruk? Hvilken tid på året/døgnet? Antall brukere?
     e. Beskriv ev. ulikt behov gjennom året for eksempel ved øvelser og ved produksjoner
     f. Sambruk av rom/lager mulig? I så fall med hvem?
6. Tanker om endring i behov i årene fremover?
7. Annen relevant informasjon
Innmelding gjøres innen 15.02.18 til postmottak@gjerdrum.kommune.no basert på tallstrukturen i
spørsmålene over og med følgende tekst i emnefeltet: Lagerbehov kulturhuset – «navn behovseier».
Når fristen har gått ut skal innmeldingene gjennomgås og forslag til tiltak utarbeides. Det er naturlig
å trekke med representanter fra behovseierne i en arbeidsgruppe eller liknende.

Publisert: 06.02.2018 12:37:58
Sist endret: 06.02.2018 12:38