Program:

-        Velkommen fra Anders Østensen - ordfører i Gjerdrum kommune
-        Orientering om status fra administrasjonen, Berit Adriansen – plansjef i Gjerdrum kommune
-        NVEs sikringsarbeider - Paul Christen Røhr, prosjektdirektør i NVE
-        Presentasjon av prosjektet - Ragnhild Storrønning, prosjektleder NSW arkitektur
-        Presentasjon av prosjekter i Gloppen - Knut Roger Nesdal, næringssjef i Gloppen kommune
-        Dialog og spørsmål fra salen

 

Kort om prosjektet, «Reetablering av skredområdet»

Etter skredulykken i desember 2020 har NVE arbeidet med sikringsarbeider i skredområdet, og arbeidene vil pågå frem til og med desember 2023. NVE har kommunisert at de kan tilpasse terrengarronderinger i sine sikringstiltak, så langt som tilrådelig, etter kommunens behov og ønsker for etterbruk av området.

Prosjektet «Reetablering av skredområdet» ble igangsatt av Gjerdrum kommune for å utarbeide en fremtidig løsning. Prosjektets mandat er å sikre en best mulig etterbruk av skredområdet for flest mulig. Prosjektet gjennomførte en omfattende medvirkningsprosess, som inkluderte et bredt lag av befolkningen og politikere. Ut fra innspillene prosjektet mottok, fremkom det et tydelig ønske om at området i fremtiden skal være offentlig tilgjengelig, samtidig som at jordbruksarealer må tilbakestilles i samme omfang som før ulykken.

Det ble utarbeidet en konseptvurdering for fremtidig arealbruk. Den 11. mai vedtok ett enstemmig kommunestyre konseptalternativ 1, uten Fjellinna. Basert på vedtatt konsept ble prosjektet tatt videre til et forprosjekt. Forprosjektet ble enstemmig vedtatt 22.juni.

Prosjektet er nå kommet til detaljprosjektering og gjennomføringsfase.

Prosjektet ledes av plansjef Berit Adriansen med bistand av Arild Skogholt Kommune Assistenten AS og Ragnhild Storrønning fra NSW arkitektur AS, i tett samarbeid med representanter fra NVE.


Publisert: 04.10.2022 11:00:35
Sist endret: 04.10.2022 11:02