Innhold

Hva er status nå?

Gjerdrum kommune har sendt ut varsel om at det vurderes å nedlegge bygge- og deleforbud for hele den evakuerte sonen. Loven krever at dette skal varsles minst tre uker før det fattes et slikt vedtak. 

I løpet av disse tre ukene forventer vi at NVE har gjort ferdig undersøkelsene i hele området. Vi forventer at det området som nå er evakuert vil deles i tre kategorier:

 1. Områder som permanent vil bli ubeboelige.
 2. Områder som må stabiliseres.
 3. Områder som kan tas i bruk igjen umiddelbart. 

Vedtaket om bygge- og deleforbud kan omfatte eiendommer alle tre kategorier. 

Hva er et bygge- og deleforbud?

Bygge- og deleforbud har konsekvenser for fremtidig utbygging og utvikling av eiendommen. Forbudet er permanent. Dersom kommunen nedlegger bygge- og deleforbud på din eiendom vil du fortsatt kunne sende søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven (nybygg, tilbygg, påbygg, deling ol.). Kommunen vil vurdere søknaden med hensyn til sikkerhet mot naturpåkjenninger og vil kunne avvise søknaden med hjemmel i bygge- og deleforbudet. Kommunen kan også kreve nye grunnundersøkelser, jf. Plan- og bygningsloven § 28-1. 

Nedleggelse av bygge- og deleforbud er ikke en vurdering om din eiendom er fortsatt beboelig. Dette vurderingen gjennomføres av NVE i samarbeid med Politiet.   

For eierne betyr det at de vil kunne be om erstatning fra forsikringsselskapet for verdien av tomta og huset. Du må ta kontakt med eget forsikringsselskap for få en vurdering av din situasjon.

Hvorfor sendes det varsel til alle nå?

Loven krever at det sendes varsel minst tre uker før et vedtak fattes, jf. Forvaltningsloven § 16. Vi er også opptatt av å bidra til at dem som er rammet får oppgjør fra forsikringsselskapene så raskt som mulig. 

Vi vet ikke ennå hvor NVE anbefaler å sette grensa for hva som er trygt. Men dersom vi hadde ventet på NVEs konklusjoner før vi varslet, ville det tatt lenger tid for dem som rammes å få erstatning fra sitt forsikringsselskap. 

For mer informasjon om forsikringsoppgjøret må du ta kontakt med eget forsikringsselskap.

Hva betyr dette varselet?

Varselet er bare en informasjon om at kommunen vurderer å fatte et vedtak som omfatter din eiendom. Det er viktig å understreke at det ennå ikke er tatt en beslutning om at din eiendom og ditt hus ikke kan brukes. Det er NVE som gir sin anbefaling om dette i løpet av tiden som kommer. 

Loven krever at kommunen skal varsle alle om at et slikt vedtak kan komme. Det gir deg som eier en mulighet til å uttale deg til kommunen. Vedtaket fattes senere, og vil sannsynligvis omfatte færre eiendommer enn de som nå har fått varsel. Du kan klage på vedtaket når det er fattet. 

Jeg har mottatt varselet om bygge- og deleforbud. Hva skal jeg gjøre?

Varselet er en invitasjon til deg som eier om å gi innspill til kommunen. Du kan sende dette til oss i brev, eller pr e-post innen 19. februar 2021. Du trenger ikke å gi innspill om du ikke ønsker. 

Når kan jeg flytte hjem?

Når NVE er ferdig med sine undersøkelser vil Politiet formelt fatte vedtak om endringer i det evakuerte området. De som da har hus på grunn som vurderes som trygg vil få direkte melding og anledning til å flytte hjem. De håper å kunne gi deg mer informasjon om dette tidlig i februar. 

Hvordan er prosessen fram til endelig avklaring? 

 1. Her er vi nå: Kommunen har sendt ut varsel om mulig bygge- og deleforbud.
  1. Frist for å sende innspill til kommunen er 19. februar 2021.
  2. Tidlig februar: NVE gjør ferdig sin kartlegging og vurderinger av grunnforholdene i Ask.
  3. Tidlig februar: Politiet beslutter hvilke områder som kan frigis fra evakuering. I disse kan folk flytte tilbake.
  4. Ca. midt i februar: Kommunen fatter vedtak om bygge- og deleforbud i de delene av Ask som vurderes å ikke være trygge.
   - De som har eiendommer innenfor disse områdene vil kunne be sitt forsikringsselskap om endelig oppgjør.
  5. I løpet av første halvår: Kommunen fatter vedtak om hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å stabilisere grunnen i de områdene som er vurdert som trygge.
  6. I løpet av halvår 2021: Plan for eventuelle tiltak for å stabilisere grunnen lages

Publisert: 28.01.2021 10:15:17
Sist endret: 28.01.2021 13:00