Husk å søke barnehageplass før 1. mars

Søknaden sendes elektronisk via Barnehageportalen

Hovedopptaket med frist 1. mars gjelder plasser for barnehageåret 2022-2023 (01.08.2022-31.07.2023) med oppstart etter 01.08.2022. Barn som alt har plass søker bare på nytt dersom de ønsker å bytte barnehage.

Det vises til Barnehagelovens § 16 Rett til plass i barnehage.

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år».

Disse gruppene vil bli behandlet ved hovedopptak i tillegg til andre barn som ønsker oppstart fra august. Rett til plass gjelder bare dersom man søker i forbindelse med hovedopptaket og søker oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Dersom barnehagene ikke får fylt opp plassene fra august vil de foreta opptak av de ledige plassene fortløpende til de har fullt. Det er erfaringsvis lettere å få barnehageplass fra august enn ellers i året.

Vi anbefaler å søke plass i alle de barnehagene som er aktuelle i prioritert rekkefølge.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Gjerdrum uansett om du søker privat eller kommunal barnehage.

Søknader innkommet etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak, men i løpende opptak senere ved eventuelle ledige plasser

  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post / digital post innen søknadsfrist. Har kommunen ikke mottatt dokumentasjon før 1. mars blir søknaden om prioritet ikke tatt tilfølge.
  • Søskenprioritet trenger ikke dokumenteres dersom barna har samme både mor og far og bor sammen i samme husholdning.

(Må være registrert på samme adresse i folkeregisteret)

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finnes på kommunens hjemmeside. Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen.

Oversikt over barnehagene finner dere her.

Ved generelle spørsmål om søknad og opptak ta kontakt med Gjerdrum kommune ved konsulent for barnehagemyndigheten Nelly Barli tlf. 99504035 ev. e-post nelly.barli@gjerdrum.kommune.no

Ved spesifikke spørsmål som gjelder den enkelte barnehage ta kontakt med barnehagens styrer. Telefonnummer og mailadresse finnes i oversikten over barnehagene her.

Det er styrer som foretar opptaket, kommunen bare samordner.


Publisert: 13.01.2022 14:25
Sist endret: 13.01.2022 14:25