Innhold

Med hjemmel i forvaltningsloven § 37 legges Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune ut til høring.

Kommuneloven av 22.06.2018 nr. 83 slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, jf. kommuneloven kapittel 8. Inntil nå har dette vært regulert ved kommunens reglement på området.

En justering av rettighetene i forskriften i forhold til tidligere reglement, er at satsen for dekning av barnepass og andre omsorgsoppgaver er justert.

Eventuelle innspill til forskriften sendes postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 29. mai 2020.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjerdrum kommune


Publisert: 18.05.2020 14:09:20
Sist endret: 18.05.2020 14:10