Høring - kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Gjerdrum kommune. Høringsfrist 20.juni 2017

Gjerdrum kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. Prosjektet er nå lagt ut på høring for kvalitetssikring. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger/ lekeplasser i tettbebygde strøk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med høringen inviteres det til et informasjonsmøte tirsdag 23. mai kl. 18.00 – 20.00 i Kommunestyresalen i Gjerdrum Herredshus.

På møtet vil prosjektkoordinator fra Akershus fylkeskommune og representanter fra Gjerdrum kommune gjennomgå prosjektets innhold og formål. Ordfører Anders Østensen vil delta. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. Møtet er åpent for alle, men det er ønskelig med en påmelding til alk@gjerdrum.kommune.no.

Presentasjoner fra møtet:

Presentasjonene er lagt ut i etterkant av informasjonsmøtet.

Mer om prosjektet

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet, veileder M98-2013

Gjerdrum kommune har høsten 2016 og vinteren 2017 arbeidet med prosjektet. Kartleggingen startet med åpent folkemøte 15. november hvor flere friluftsområder ble beskrevet og tegnet inn på kart. Det er også tatt kontakt med skoler og barnehager, hvor hver skole og barnehages definerte friluftsområder er gjennomgått og lagt inn i kartmaterialet.

Akershus fylkeskommune har veiledet kommunen i arbeidet. På nettsidene til Akershus fylkeskommune kan du lese mer om deres rolle og prosjektet.

Akershus fylkeskommune - friluftsprosjekter 

Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil legges ved kommuneplanen som et temakart, og kartet vil bli tilgjengelig på kommunens nettside (kartportal) og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.

Annet lovverk gjelder uavhengig av om et område er kartlagt som friluftslivsområde eller ikke. På Miljødirektoratets hjemmesider kan du lese mer om hvilke rettigheter og plikter allemannsretten gir.

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 20. juni 2017.

Innspill og kommentarer til kartleggingen kan sendes per brev til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no, gjerne med kopi til alk@gjerdrum.kommune.no.

Brev og e-post merkes med saksnummer 2015/343.

Si din mening - høringsdokumenter

Høringsdokumentene:

Elektronisk kartløsning for Internett Explorer (silverlight)

Elektronisk kartløsning for alle nettlesere: 

Om innspill

Gjerdrum kommune ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting?
  • Kjenner du til navn på områder som ikke er gitt områdenavn?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

Det bemerkes at allerede planavklarte utbyggingsområder ikke er en del av de kartlagte og verdsatte områdene.

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til ID-nummer/områdenavn. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Tegn gjerne inn på kart.

Kommunens kontaktpersoner er Anne Lise Koller og Gro Nordal.


Publisert: 16.05.2017 10:50:48
Sist endret: 19.09.2017 10:24