Før skredet

Skredområdet med kartlagte arealressurser (før skred). Gule felt viser fulldyrket jord, grønne felt viser skog, rød skråstilt skravur viser dyrkbar fastmark. Til sammen utgjorde fulldyrket og dyrkbar mark ca 130 daa før skredet.


Ill.: Gjerdrum kommune. 

Dyrkbar fastmark i området var i hovedsak omdisponert til golfbane gjennom en 40-årig leieavtale.

Leirskredets påvirkning på landbruksressursene

Nesten 80 % av jord- og skogressursene i området ble totalrasert i skredet. Et areal på ca 10 dekar av ravineskogen flytte seg til den sørlige delen av skredområdet, og danner nå et våtmarksområdet. Det som sto igjen av dyrket mark var ca 20 dekar som lå langs østsiden av skredområdet, på toppen av en høy skredkant.


Foto: Gjerdrum kommune. Bildet viser skredområdet fra april 2021. Langs østkanten av skredområdet, også omtalt som østveggen av skredet, lå det igjen ca. 20 dekar med fulldyrkede arealer på toppen av den høye skredkanten. Dette var før NVE igangsatte sitt sikringsarbeid.

Landbruksarealene som ble tatt i skredet ble helt rasert. Jordlaget ble vasket i store områder, og det la seg store mengder skredmasser oppå deler av golfbanen.

Skredmassene består av leire og etter hvert som massene har tørket på toppen, har det dannet et hardt skorpelag oppå terrenget. Stedvis i områder er skredmassene i overflaten fortsatt svært bløte, særlig langs vassdraget i den sørlige delen av området. I dybden, har det ikke vært mulig å spore fasthetsøkninger der det ikke har blitt gjennomført tiltak.

Reetablering av dyrkede arealer

Gjerdrum kommune satte tidlig som et premiss at dyrket mark skulle reetableres og at golfbanen også skulle få tilsvarende arealer tilbakeført. Det har vært mange møter mellom Gjerdrum kommune og grunneiere og Gjerdrum Golfklubb, men det lyktes ikke å få til en avtale om hvordan arealet skulle opparbeides for fremtidig landbruk og golf. Hele veien er det NVEs bearbeidelse av terrenget ut fra geotekniske forutsetninger og reetablering av vassdraget som har vært førende for hva som er mulig å få til. Sikkerhet, stabilitet og reetablering av vassdrag må være førende.

Gjennom NVEs sikringsarbeid har skredkanten på østsiden blitt tatt ned mange meter, for at terrenget skal ligge stabilt. NVE har tatt vare på den gjenværende matjorda på dette området og bruker dette i opparbeidelsen av fremtidig dyrka mark.

Uten avtale med grunneiere er det begrenset hva NVE og kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for ny bruk av skredområdene. Det har likevel vært viktig for kommunen og NVE å istandsette området så langt det lar seg gjøre i forbindelse med sikringsarbeidene. Gjerdrum kommune har hatt ambisjoner om å reetablere arealer for landbruk av god kvalitet. I samarbeid med NVE, har det blitt tilført vekstmasser og opparbeide et vekstlag i området slik at det kan etableres dekkvekster som hinder overflateerosjon. Disse arealene kan da senere tas i bruk til som jordbruksarealer.Foto: Gjerdrum kommune. Bilde fra 20.06.2023. Bildet viser jordsmonnet før og etter jordforbedrende arbeider. Man kan se det opprinnelige leirlaget til høyre i bildet, og områdene hvor det er gjennomført jordforbedrende tiltak.

Rene leirmasser gir svært dårlig dyrkningsforhold. Gjennom omfattende innsats fra Gjerdrum kommune har NVE fått tilgang til vekstjord fra andre utbyggingsområder i nærliggende områder og slam fra Nedre Romerike Vannverk og renseanlegg (NRV). Det er tilført subbus (steinsand) til planlagte jordbruksområder, og dette er frest ned i leirmassene og harvet. Deler av området er allerede tilsådd. Resultatet av denne innsatsen kan man allerede nå se i skredområdet. 


Foto: Gjerdrum kommune. Bilde av 20.06.2023. Bilder viser arealer som tilrettelegges for landbruk samt områder hvor dette arbeidet ikke er igangsatt enda. 

Når anleggsarbeidene i skredområdet er ferdig, vil det være ca 140 dekar i skredområdet som vil være tilrettelagt for fremtidig landbruk. Noen av disse arealene (ca 30 daa som tidligere besto av bebygd området, skog og ikke-dyrkbar fastmark) vil inngå i offentlig friområde, men kommunestyret har besluttet at det også har skal tas sikte på landbruksdrift.

Arbeidene i skredområdet går nå hurtig fremover. Over sommeren vil området begynne å ta endelig form og bli stadig grønnere.


Foto: Gjerdrum kommune. Bilde av 20.06.2023. Bildet viser området fra nord mot sør, og viser felter for jordforberende tiltak er gjennomført og det er tilsådd med vinterkorn.

 


Publisert: 21.06.2023 11:03:10
Sist endret: 22.06.2023 12:16