Detaljregulering Skjønhaugtunet 2 - Offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok 17.04.2024 å legge detaljregulering for Skjønhaugtunet 2 til høring og offentlig ettersyn.

Sist oppdatert: 17.06.2024 09:45 | Publisert: 25.04.2024 09:16:44

Illustrasjon av blokk på Skjønhaugtunet Gjerdrum kommune

Det skal gjøres endringer i området for å tilrettelegge for boliger, næringsarealer og kontorer i tråd med gjeldende planer. Endringene vil inkludere justering av bygningenes plassering i trinn 3 og 4, alternative parkeringsløsninger, en moderat økning i byggehøyden og en oppdatering i henhold til gjeldende krav og regler. Plandokumentene og mer informasjon finner du i høringsportalen.

Figur 1: Illustrasjon som viser tilbaketrukket bebyggelse langs Fv. 120 og bymessige utformede utearealer foran næringslokalene i 1. etasje. (Kilde: hentet fra planbeskrivelse, Plan 1 AS)

Figur 1: Illustrasjon som viser tilbaketrukket bebyggelse langs Fv. 120 og bymessige utformede utearealer foran næringslokalene i 1. etasje. (Kilde: hentet fra planbeskrivelse, Plan 1 AS).

Merknader kan du sende til Gjerdrum kommune med brev til postboks 10, 2024 Gjerdrum eller til e-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 02.08.2024. Merk saken med (saksnummer 24/41) – Plan-ID: 202301.

Figur 2: Planavgrensning reguleringsplan for Skjønhaugtunet (Kilde: hentet fra planbeskrivelse, Plan 1 AS).

Figur 2: Planavgrensning reguleringsplan for Skjønhaugtunet (Kilde: hentet fra planbeskrivelse, Plan 1 AS).