Detaljregulering Måltrostvegen, gbnr.46/ 48 og 95 m.fl., Gjerdrum kommune

Detaljregulering Måltrostvegen, gbnr.46/ 48 og 95 m.fl., Gjerdrum kommune. Frist for innspill er 25. april 2024.

Sist oppdatert: 20.03.2024 13:00 | Publisert: 18.03.2024 08:20:32

På vegne av Svaabe Eiendom AS og iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart arbeid med detaljreguleringsplan iht. pbl § 12-3. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Gjerdrum kommune har vurdert at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning (KU) jf. PBL § 4.2, andre ledd og forskrift om KU § 6-8. Det skal ikke utarbeides planprogram iht. PBL § 4.1.

Foto: Planområdet måler 7 ,6 daa og berører gbnr: Gbnr. 46/ 12, 45, 48, 49, 51, 71, 95,181,184-186, 282, 318.

Planområdet ligger innen reguleringsplan for or område C, Grønlund (Kulsrudfjellet). Det er 2.5 km/9 min sykkelavstand vest for Ask sentrum. Hensikten er fortetting av Måltrostvegen 14 og Lerkesvingen 1 til konsentrert småhusbebyggelse. Adkomst vurderes fra Måltrostvegen. Måltrostvegen vurderes åpnet for gjennomkjøring der det i dag er gang-/sykkelveg og bom.

Gå til høringsportalen

For nærmere informasjon eller innspill, kontakt MG Arkitekter:

Kunngjøring med planavgrensning, planinitiativ, volumstudie og referat fra oppstartsmøte: