Avgiftsnivået for kommunale avgifter i 2024

Økte renter, energipriser og høy lønnsvekst i samfunnet er hovedgrunnene til at kommunene i regionen, inkludert Gjerdrum, erfarer økning i gebyrnivået for kommunale avgifter i 2024.

Sist oppdatert: 07.02.2024 15:38 | Publisert: 07.02.2024 15:38:39

Samarbeid gjennom interkommunale selskaper

De kommunale avgiftene for vann, avløp, feiing og renovasjon (innsamling av husholdningsavfall) er direkte finansiert av gebyrene.  

Kommunen har forsøkt å holde gebyrene nede så langt det lar seg gjøre. Gjerdrum kommune løser disse oppgavene gjennom interkommunale selskaper etablert sammen med nabokommuner. Disse selskapenes kostnader blir førende for gebyrnivået. Nedenfor vises hvilke faktorer som er med å bidra til selskapenes utgiftsnivå. 

Økte renter

De interkommunale selskapene har bygg og anlegg som er lånefinansiert og som kommunene finansierer gjennom driftstilskudd til selskapene. Det innebærer at når renten øker, slik den har gjort de siste årene, så går kostnadene opp for kommunene.  

Økte energipriser

Drift av anleggene i selskapene krever strøm/energi. Energiprisene har økt betraktelig de siste årene. Dette medfører høyere driftstilskudd fra kommunene. 

Lønnsvekst

De siste års lønnsoppgjør har medført høy lønnsvekst. Disse lønnsoppgjørene omfatter de ansatte i de interkommunale selskapene. Dette bidrar til at driftstilskuddet fra kommunene til selskapene øker. 

De tre ovenfor nevnte årsakene; økte renter, økte energipriser og høy lønnsvekst er hovedgrunnene til at kommunene i regionen, inkludert Gjerdrum, erfarer økning i gebyrnivået i 2024. 

Komplett prisliste 2024

I prislisten, «komplett prisliste 2024» er alle deler av de kommunale avgiftene detaljert, både faste og variable kostnader. Det er mange satser og det kan være vanskelig å trekke ut essensen og hva det betyr for gebyrnivået pr. husstand.

I tabellen nedenfor er de enkelte delene forenklet/slått sammen for å vise det samlede gebyrnivået for en typisk husstand i Gjerdrum sammenlignet med 2023: 

Gebyrområdet Økning i faste og variable kostander pr. gebyrområde Andel av det totale gebyrnivået Påvirkning i prosentpoeng på gebyrnivået
Vann  10,3 % 27,8 % 2,86 %
Avløp 8,1 % 42,0 % 3,4 %
Renovasjon (avfall) 0,0 % 26,7 % 0,0 %
Feiing 44,4 % 3,5 % 1,54 %
Totalt   100 % 7,8 %

Tabellen ovenfor viser at gebyrnivået for en gjennomsnittlig husstand i Gjerdrum har økt med 7,8 % fra 2023 til 2024.

Samlet kostnadsøkning for samfunnet som helhet (Konsumprisindeks, SSB) er 15,1 % de siste to årene. Sammenlignet med konsumprisindeksen for de siste to årene er kostnadsutviklingen på de kommunale gebyrene logisk. 

Ønsker du å redusere gebyrnivået? 

Tabellen viser at vann og avløp utgjør ca. 70 % av de kommunale gebyrer. En husstand som ønsker å redusere sitt utgiftsnivå kan redusere vannforbruket. Vann- og avløpsgebyret beregnes ut ifra vannforbruk, slik at en reduksjon i vannforbruk også vil redusere avløpsgebyret.

Ved å redusere vannforbruket kan en husstand selv påvirke sitt eget gebyrnivå. En vanlig husstand i Norge bruker over 200 000 liter pr år.