Stabilitetsberegninger viser at skråningen sør for Kyken gård har lav stabilitet. (NVE Ekstern rapport 18_2022 Utredning av fare for kvikkleireskred, Ask, Gjerdrum kommune, 19. september 2022 (PDF)Det er tegn til utglidninger i ravinen, og aktiv erosjon i bekken som renner i bunnen. Det er nødvendig å stabilisere skråningen og sikre bebyggelse, beboere og landbruksareal mot kvikkleireskred.

For å tilrettelegge for sikringstiltaket skal NVE bygge midlertidige veier. NVE har vurdert plassering og utforming av anleggsveiene i samarbeid med geotekniker fra Multiconsult AS. Adkomstveiene bygges opp av steinmasser, og veiene vil fjernes og tilbakeføres når anleggsarbeidet er ferdig.

NVE vil begynne med å utbedre eksisterende vei og gå videre ned mot bekken med en midlertidig vei. Neste trinn er å bygge anleggsvei inn langs bunnen av bekken. Deretter vil Multiconsult kjøre inn borerigg for supplerende grunnundersøkelser i bekkebunnen og beregne hvor stor oppfyllingen av ravinebekken må være. Bekkebunnen vil fylles med nødvendige steinmasser for å kontrollere erosjonen i ravinen.

Totalt antall lastebiler som må kjøre steinmasser i forbindelse med arbeidet er beregnet til omkring 900. Alle bygninger langs Hønsigutua er befart og tilstanden er dokumenter. Det er gjort tiltak for å sikre stabbur, kabler og rør langs Hønsigutua.

Les tiltaksplan for sikringsarbeid i området Kyken her. (PDF)

Signert avtale for sikringstiltak mot flom og skred i området Kyken. (PDF)


Publisert: 24.03.2023 10:25:47
Sist endret: 24.03.2023 10:25