Gjerdrumutvalget, ledet av Inge Ryan, la fram sin rapport 29. september. Rapporten er blant annet basert på faglige vurderinger og intervju med et bredt utvalg vitner. Utvalget har ikke som mandat å peke på skyld.

– Jeg er først og fremst veldig glad for at vi har fått et svar på hva det var som utløste det tragiske skredet. Jeg håper de etterlatte og berørte føler at de nå får svar på noen av de mange spørsmålene de har hatt. Det er det aller viktigste for oss – å bidra til at dem som ble rammet får flere svar, sier ordfører Anders Østensen.

Utvalget har kommet fram til en veldokumentert beskrivelse av hva som skjedde på skrednatten, og hva som var de bakenforliggende årsakene. Erosjon over tid, og store nedbørsmengder gjorde at skredet ble utløst.

– Rapporten er også tydelig på forhold som ikke har vært medvirkende til skredet. Utvalget fastslår at de store utbyggingene i Ask er gjort i henhold til det som var standard den gangen, og at denne utbyggingen isolert sett har bidratt til økt stabilitet i området, og ikke har vært med å forårsake skredet, sier Østensen.

Kommunen skal nå gå gjennom rapporten i detalj, og se etter hva kommunen kunne gjort annerledes. Aller viktigst er det å lære av det som er gjort for å hindre at lignende skal skje igjen.

– Nå må vi få tid til å gå skikkelig gjennom rapporten, og vi skal gå grundig inn i kommunens egen håndtering gjennom alle disse årene. Som utvalget peker på: vi gjorde en god del, men sett i ettertid så er det lett å si at vi burde gjort mer, avslutter ordføreren.

Gjerdrum-utvalget fortsetter arbeidet, og skal i 2022 levere en NOU der de også kommer med anbefalinger til å bedre arbeidet med å forebygge skred.

Les hele rapporten på regjeringens nettside her.


Publisert: 29.09.2021 16:29:37
Sist endret: 01.02.2023 13:21